Politika zachování soukromí | CR pracovní místa a nábor | Hays
Skip to content
Hays - Nábor odborníku z celého sveta
  1. Já jsem
    Já jsem

Ochrana osobních údajů

 

Vzhledem k tomu, že tato politika v oblasti ochrany osobních údajů řídí naše postupy při zpracování veškerých osobních údajů, které nám jsou poskytovány prostřednictvím webu Hays.cz, vyzýváme vás, abyste si ji pečlivě přečetli. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů níže naznačeným způsobem, své osobní údaje nám neposkytujte.

Aktualizováno: 05.02.2018

Společnost Hays Czech Republic je pro účely Zákona o ochraně osobních údajů registrována jako společnost, která je oprávněna nakládat s osobními údaji. Dbáme na to, aby údaje, které nám poskytnete, byly zpracovávány poctivě, v souladu se zákonem, a s odbornou a řádnou péčí. Svou odpovědnost pokud jde o vaše osobní údaje bereme velmi vážně.

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, abychom usnadnili proces náboru. Tyto údaje budou zahrnovat informace, které nám poskytnete ve vašem životopisu (může mezi ně například patřit jméno, adresa a kvalifikace). Váš souhlas s použitím vámi poskytnutých informací (zejména včetně citlivých osobních údajů) slouží k usnadnění procesu vašeho náboru v souladu s podmínkami této Politiky v oblasti ochrany soukromí. Přestože „citlivé osobní údaje“ běžně (např. údaje související se zdravotním stavem/postižením, rasovou/etnickou příslušností, členstvím v odborech, tresty) od kandidátů nepožadujeme, pokud se nám však takové údaje rozhodnete poskytnout, poskytujete nám tím výslovný souhlas s jejich zpracováním v souladu s touto politikou v oblasti ochrany osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům umožňujeme pro výše uvedené účely výhradně našim pracovníkům a potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům. Naši pracovníci mohou náležet k libovolné společnosti naší skupiny, které se nacházejí po celém světě. Potenciální zaměstnavatelé nebo klienti se mohou nacházet jak v Evropské unii, tak i tam, kde je to vhodné na základě vámi sděleného požadavku, i mimo Evropskou unii. Pokud převádíme vaše osobní údaje mimo Evropskou unii tímto způsobem, přijmeme opatření s cílem zajištění ochrany vašeho práva na soukromí tak, jak jej stanoví tato politika v oblasti ochrany soukromí.

Vaše osobní údaje rovněž zpřístupníme, pokud se v dobré víře domníváme, že jsme povinni zveřejnit je ze zákona v souvislosti se zjištěním trestného činu, výběrem daní nebo dávek, nebo za účelem splnění požadavků příslušných právních předpisů, na základě příkazu příslušného soudu, nebo v souvislosti se soudním řízením.

Ze zákona jsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po takovou dobu, která je nezbytná ke splnění našich zákonných a smluvních povinností a v souladu s našimi oprávněnými zájmy jako organizace, která nakládá s osobními údaji. Vyvineme veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby vaše osobní údaje byly řádně vedeny a byly vždy aktuální. Jste však povinni nás informovat o jakýchkoliv změnách osobních údajů a zajistit jejich aktuálnost a my na základě toho vaše osobní údaje buď aktualizujeme nebo vymažeme. Chcete-li zjistit, jaké osobní údaje o vás uchováváme nebo provést aktualizaci, změnu nebo vymazání osobních údajů z naší databáze, zašlete nám prosím e-mail na prague@hays.cz . Jakékoliv podobné žádosti související s těmito údaji mohou být zpoplatněny námi stanovenou sazbou.

Pokud nás nijak nekontaktujete, vaše osobní údaje budeme spravovat, zpracovávat, uchovávat a po ústní či písemné dohodě s vámi dále zpřístupňovat našim klientům za účelem zprostředkování práce pro vás, a to po dobu 10 let.

Vaše osobní údaje jsou vedeny na zabezpečených serverech, které jsou hostovány naší společností nebo poskytovatelem internetových služeb. Povaha internetu je taková, že nemůžeme zaručit ani garantovat bezpečnost informací, které nám předáte prostřednictvím internetu. 100% bezpečnost datových přenosů po internetu nelze zaručit. Přijmeme však veškerá přiměřená opatření (včetně vhodných technických a organizačních opatření) k ochraně vašich osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo předat informace (včetně vašich osobních údajů) třetí osobě v případě prodeje, fúze, likvidace, nucené správy nebo převodu veškerých nebo podstatné části aktiv naší společnosti za předpokladu, že se tato třetí osoba zaváže dodržovat podmínky této politiky v oblasti ochrany soukromí a za předpokladu, že tato třetí osoba bude vaše osobní údaje využívat výhradně pro účely, ke kterým jste nám je poskytli. V případě takového převodu budete vyrozuměni a bude vám poskytnuta příležitost odstoupit do smlouvy.

Abychom zlepšili naše služby, shromažďujeme i informace o způsobu, jakým uchazeči o práci a návštěvníci používají tento web. Takto získané informace nevyužíváme způsobem, jehož prostřednictvím by bylo možno zjistit totožnost uživatele, a využíváme je výhradně k tomu, abychom našim uživatelům lépe porozuměli a určili souborné trendy, nejoblíbenější stránky, atd. každého uživatele webu. Tento druh souborných údajů můžeme v souvislosti s těmito účely sdílet s vybranými třetími osobami.

Jakékoliv změny této politiky v oblasti ochrany soukromí budou vyvěšeny na tomto webu tak, abyste vždy věděli o tom, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je využíváme, a případně za jakých okolností je můžeme zpřístupnit. Pokud se kdykoliv rozhodneme využívat osobní údaje podstatně jiným způsobem, než který uvádí tato politika v oblasti ochrany soukromí, nebo jak jste byli informováni v době jejich shromáždění, vyrozumíme vás e-mailem a vy budete moci rozhodnout, zda smíme či nesmíme využívat vaše údaje tímto novým způsobem.

Nebudeme vám zasílat nevyžádané komerční sdělení ani vás nebudeme kontaktovat pro účely přímého marketingu, pokud nám nesdělíte, že máte o tuto službu zájem. Budeme vás však kontaktovat v případech, kdy je to nezbytné pro řádné plnění našich závazků.
 

HOTJAR

Tato webová stránka využívá služeb poskytovaných Hotjar Ltd. Hotjar poskytuje služby jako tepelné mapy, monitorování, formuláře, průzkumy, ankety či personalistiku. Informace vygenerované tracking kódem a cookie o použití stránky bude archivována společností Hotjar na serverech v Irsku. Archivované informace obsahují:

- Data specifická pro daný přístroj
Následující informace mohou být sbírány přes váš přístroj a prohlížeč:
 o IP adresa vašeho přístroje (uložena v anonymním formátu);
 o vaše emailová adresa včetně vašeho jména a příjmení;
 o velikost obrazovky vašeho přístroje;
 o typ přístroje (unikátní identifikace přístroje) a informace o prohlížeči;
 o geografická poloha (pouze stát);
 o preferovaný jazyk pro zobrazení stránky.

- Log data
Naše servery automaticky zaznamenávají informace vytvořené během použití Hotjar. Data obsahují:
 o odkazující doménu;
 o navštívené stránky;
 o geografickou polohu (pouze stát)
 o preferovaný jazyk pro zobrazení stránky;
 o datum a čas, kdy byly stránky navštíveny;


Hotjar tyto informace využije za účelem vyhodnocení použití stránky, vytvoření reportů o aktivitě stránky pro webové operátory a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou webu a použití internetu. Hotjar používá řadu služeb poskytovaných třetími stranami, jako je Google Analytics nebo Optimizely. Tyto služby mohou sbírat informace zaslané vaším prohlížečem jako součást požadavku webové stránky, jako jsou cookies nebo požadavek na IP. Informaci, jak Google Analytics a Optimizely sbírají a zpracovávají vaše data můžete získat v podmínkách užití těchto aplikací. Pokračováním užívání této webové stránky dáváte svůj souhlas se zpracováním výše uvedených dat společností Hotjar a třetími stranami využívanými Hotjar v souladu s jejich podmínkami. Cookies používané Hotjar mají různou dobu trvání; některé platí 365 dní, jiné platí pouze pro aktuální relaci.


Odhlásit se můžete na následujícím odkazu: https://www.hotjar.com/opt-out