Podmínky

Podmínky

Podmínky pro uchazeče o zaměstnání
Uchazeč o zaměstnání souhlasí, aby společnost Hays Czech Republic, s.r.o., Olivova 4/2096, Praha 1, IČ: 25629271 (dále jen společnost), spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě s uchazečem o zaměstnání dále zpřístupňovala svým klientům jeho osobní údaje za účelem zprostředkování práce pro jeho osobu, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to po dobu 2 let od registrace u společnosti. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v tomto odstavci.

Podmínky pro zaměstnavatele
V případě, že společnost Hays oznámí poštou, telefonicky nebo e-mailem jakéhokoli uchazeče o dočasný nebo trvalý pracovní poměr, budou se na takové oznámení vztahovat naše Standardní obchodní podmínky (Standard Terms of Business). Všem našim klientům poskytneme kopii Standardních obchodních podmínek, které se na ně budou vztahovat v době registrace nebo po registraci. Tyto Podmínky použití (Terms of Use) jsou doplňkem ke Standardním obchodním podmínkách, nikoli náhradou za ně. 

Vaše používání této stránky 
Společnost Hays Specialist Recruitment Limited (Hays) vám poskytuje přístup na stránku Hays.cz a další webové stránky skupiny Hays (dále jen „stránka”) s cílem pomoci vám v jednotlivých fázích procesu výběru nového zaměstnání nebo nových zaměstnanců a nabídnout vám další specializované služby. 

Tuto stránku nesmíte používat k žádnému nezákonnému účelu ani k podpoře takového účelu; nesmíte na stránce zveřejňovat ani jejím prostřednictvím šířit nepřesné, neúplné nebo nepravdivé informace (včetně, jste-li uchazečem, biografických údajů o sobě a/nebo informací o vaší způsobilosti pro práci v České republice nebo kdekoli jinde); a nesmíte na stránce zveřejňovat ani jejím prostřednictvím šířit žádný hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, nemravný nebo jinak nevhodný materiál. Potvrzujete tímto, že nebudete na stránce zveřejňovat ani jejím prostřednictvím šířit žádný materiál obsahující viry nebo jiná poškozující zařízení, která by narušovala nebo mohla narušovat provoz stránky; nebo která by pozměnila nebo odstranila jakékoli informace, k jejichž pozměňování nebo odstraňování nejste oprávněni; nebo která by stránku zahltila spamem nebo velkým množstvím informací. Nebudete používat žádné zařízení, postup nebo software k nabourání, zpoždění nebo jinému narušení provozu této stránky. Dále potvrzujete, že nebudete dělat nic, co by poškozovalo pověst společnosti Hays nebo co by znamenalo hanobení, zneužití, obtěžování nebo vyhrožování ostatním.

Společnost Hays bude sama rozhodovat o tom, zda dodržujete výše uvedené, a bude mít právo zabránit vám v používání této stránky a/nebo odstranit ze stránky okamžitě a bez předchozího upozornění veškerý materiál, který bude z jakéhokoli důvodu považovat za nevyhovující nebo nevhodný. Jelikož služby na této stránce jsou uživatelům a zaměstnavatelům zprostředkovávány okamžitě, nemáte ve vztahu k těmto Podmínkám použití žádné právo na zrušení nebo „lhůtu na rozmyšlenou“.

Odkazy na jiné stránky nebo z jiných stránek
Pro potřeby uživatelů obsahuje tato stránka odkazy na externí webové stránky a mohou vám být jejím prostřednictvím nabídnuty různé automatické odkazy na jiné stránky, které pro vás mohou být zajímavé. Za obsah těchto stránek nijak neručíme a nepřebíráme za něj žádnou odpovědnost. Je třeba vzít na vědomí, že společnost Hays takové stránky ani jejich obsah nekontroluje a neschvaluje ani neručí za funkčnost nebo aktuálnost odkazů na takové stránky. Použití veškerých takových odkazů je výhradně na vaše vlastní nebezpečí. Třetí strany, které by případně chtěly umístit odkaz na naši stránku, tak mohou učinit za předpokladu, že takový odkaz bude pouze na naši domovskou stránku a že nám svůj úmysl předem sdělí e-mailem na adresu prague@hays.cz

Zabezpečení a hesla 
Pro registraci nebo přihlášení na tuto stránku budete potřebovat uživatelské jméno a heslo. Za bezpečnost a řádné používání hesla, které by za všech okolností mělo být uchováváno v tajnosti a nemělo by být nikomu sdělováno, nesete odpovědnost výhradně vy. Pokud se domníváte, že vaše heslo se dostalo do rukou někomu jinému nebo že je neoprávněně používáno, musíte nám to okamžitě oznámit. Za neoprávněné nebo nesprávné používání hesla ani za jeho prozrazení nepřebíráme žádnou odpovědnost. 

Souhrnné informace 
O všech návštěvnících této stránky můžeme shromažďovat souhrnné informace a statistické údaje, které nám pomohou blíže poznat naše uživatele a tím zlepšit proces výběru nových zaměstnanců. Jména osob nebo informace prozrazující jejich totožnost nebudeme zveřejňovat. Jsme přesvědčeni, že tyto informace nám pomáhají určovat, co je pro naše uživatele nejprospěšnější a jak bychom mohli průběžně zlepšovat své služby poskytované on-line. Za těmito účely můžeme tento druh souhrnných informací sdílet se třetími stranami. Osobní údaje zpracováváme v souladu s naší politikou ochrany soukromí. 

Práva duševního vlastnictví 
Na všechny informace, které obsahuje tato stránka, se vztahují autorská práva společnosti Hays Specialist Recruitment Limited [1998-] 2007. Veškeré ochranné známky, loga, software nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví jsou výhradním vlastnictvím společnosti Hays Specialist Recruitment Limited. Je zakázáno stahovat, kopírovat nebo tisknout jakékoli části této webové stránky kromě případů, kdy tak budete činit pro svoji osobní potřebu a budete se přitom řídit veškerými oznámeními o autorských a vlastnických právech. Kopírování nebo distribuce pro jakékoli obchodní nebo komerční účely nejsou povoleny. Framing (zobrazování obsahu v rámci jiné stránky), harvesting (automatické vyhledávání informací, zejména e-mailových adres), „scraping” (stahování částí stránky) nebo jiná manipulace s obsahem stránky jsou zakázány. Je zakázáno pokoušet se rozluštit, rozebrat, zpětně dešifrovat nebo upravovat jakýkoli software, kódování nebo informace obsažené na webové stránce; rovněž je zakázáno umísťovat na stránku jakýkoli materiál, kterým by byla porušena práva duševního vlastnictví třetí strany. 

Změny na stránce nebo její dočasná nedostupnost 
Vynakládáme maximální úsilí na zajištění plynulého a bezchybného provozu stránky. Společnost Hays však nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za dočasnou nedostupnost stránky z důvodu údržby / vylepšování nebo v důsledku technických problémů, které nemůžeme ovlivnit. Můžeme kdykoli změnit, pozastavit nebo přerušit provoz jakékoli části stránky včetně dostupnosti funkčních prvků, databází nebo obsahu stránky. Společnost Hays může tyto Podmínky použití kdykoli změnit tím, že na stránku umístí pozměněné Podmínky použití. Souhlas s pozměněnými Podmínkami použití vydáte tím, že po provedení změny navštívíte tuto stránku. 

Omezení přístupu
Na základě vlastního uvážení vám můžeme kdykoli a bez vysvětlení odepřít přístup na tuto stránku (což může zahrnovat kterékoli ze služeb nebo informací poskytovaných prostřednictvím této stránky) nebo na jakoukoli její část. 

Odmítnutí odpovědnosti 
Informace na této stránce, včetně přehledů a informací o mzdách, jsou poskytovány v dobré víře a společnost Hays vyvíjí veškeré přiměřené úsilí s cílem zajistit, aby tyto informace byly přesné. Společnost Hays však na takové informace neposkytuje žádnou záruku a jakékoli případné záruky, ať už výslovné nebo implicitní, jsou vyloučeny. 

Společnost Hays nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, které mohou komukoli vzniknout v důsledku používání informací uvedených na této stránce nebo v důsledku spoléhání se na ně. Společnost Hays neponese odpovědnost vůči nikomu, kdo tyto informace používá nebo se na ně spoléhá, za (a) ušlý výnos, ztrátu skutečné nebo předpokládané mzdy; ztrátu skutečných nebo předpokládaných zisků vyplývajících z běžné obchodní činnosti nebo jinak (včetně, kromě jiného, ušlých zisků na základě smlouvy); ztrátu nebo poškození vyhlídek na zaměstnání; ztrátu příležitosti; ztrátu možnosti používat peníze; ztrátu předpokládaných úspor; obchodní ztrátu; ztrátu hodnoty firmy; ztrátu nebo poškození pověsti; ztrátu nebo poškození dat; ztrátu času vynaloženého na management nebo administrativu; právní nebo jiné poplatky či výdaje na profesionální služby; nebo (b) jakékoli nepřímé či následné ztráty nebo škody z jakékoli příčiny (včetně, kromě jiného, nedbalosti, jiného přečinu, porušení smlouvy nebo porušení zákonné povinnosti), které přímo či nepřímo vyplývají z předmětného obsahu této stránky. Nic z toho, co je uvedeno výše, však nezbavuje společnost Hays odpovědnosti za podvod nebo za smrt či zranění způsobené nedbalostí nebo za jiné nezákonné jednání. 

Bezvýhradně souhlasíte s tím, že nás odškodníte a pojistíte proti veškerým nákladům, výdajům, pohledávkám, ztrátám, závazkům nebo žalobám v důsledku vašeho používání nebo zneužívání této stránky.

Neručíme za to, že si zaměstnavatel nebo klient vyžádá informace uchazeče nebo že s uchazečem provede pohovor nebo jej zaměstná nebo že budou někteří uchazeči k dispozici nebo že budou splňovat potřeby zaměstnavatele nebo klienta. Neposkytujeme žádnou záruku na konečné podmínky nebo dobu trvání jakéhokoli ujednání vzniklého prostřednictvím této stránky. Ačkoli vynakládáme veškeré přiměřené úsilí na to, aby tomu tak bylo, neručíme za to, že zaměstnavatel nebo klient uchová v tajnosti údaje nebo informace uchazeče, které mu byly poskytnuty. 

Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek bude soudem s příslušnou jurisdikcí prohlášeno za neplatné, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení, která zůstanou plně v platnosti. 

Vaše používání této stránky a stahování informací z ní a rovněž uplatňování těchto podmínek se bude řídit zákony České republiky. Výhradní soudní pravomoc nad veškerými spory vzniklými v důsledku používání této webové stránky budou mít české soudy.

Hays.cz je webová stránka společnosti Hays Czech Republic, s.r.o., Olivova 4/2096, Praha 1, IČ: 25629271.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se informací na této webové stránce kontaktujte prosím prague@hays.cz