Politika ochrany osobních údajů Hays

Politika ochrany osobních údajů Hays

Pokud jste vstoupili na tuto stránku z důvodu aktualizace vašich marketingových preferencí, prosím, klikněte zde.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ HAYS

Naposledy aktualizováno: 25. srpen 2023

Úvodem

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob shromažďování, použití a zpracování osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči vám máme. Vaše soukromí je pro nás důležité a ochranu a zajištění vašich práv na jeho ochranu považujeme za prioritu.
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje následujících kategorií osob: Uchazeči, dočasně přidělení pracovníci, klienti, dodavatelé a třetí strany, osoby, jejichž údaje získáváme, uživatelé webových stránek, bývalí zaměstnanci a návštěvníci.
 • Pokud:
  • jste zaměstnancem společnosti Hays, je třeba se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů zaměstnanců společnosti Hays, které najdete na intranetu Hays.
  • hledáte zaměstnání u společnosti Hays interně, je třeba seznámit se se Zásadami ochrany osobních údajů pro nábor zaměstnanců.
 • Pro účely platných právních předpisů o ochraně údajů (včetně obecného nařízení o ochraně údajů, tj. nařízení EU č. 2016/679, dále jen „GDPR“) a předpisu GDPR platného na území Spojeného království. Upozorňujeme, že když se v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odvoláváme na GDPR, máme na mysli jak GDPR, tak předpis GDPR platný na území Spojeného království.
 • Společnost odpovědná za vaše osobní údaje (dále jen „společnost Hays nebo Hays“, „my“ nebo „nás“) atp. je uvedená zde.
 • Jsme oprávněni provádět případné úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce.
 • Nejste-li spokojeni s jakýmkoli aspektem našich Zásad ochrany osobních údajů zaměstnanců, je možné, že vám vznikají určité právní nároky, které jsme na příslušných místech tohoto dokumentu popsali.

Jak tyto Zásady ochrany osobních údajů používat

 

Osobní údaje podle kontextu

 1. Uchazeči

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na uchazeče.

Uchazeči zahrnují jednotlivce, s nimiž společnost Hays neměla předchozí kontakt, ale o kterých se důvodně domnívá, že by měli zájem o služby společnosti Hays nebo by z nich mohli mít prospěch, a kteří jsou zvažováni pro jakékoli pozice inzerované nebo propagované společností Hays, včetně trvalých, částečných a dočasných pracovních míst a externích pozic u klientů společnosti Hays (včetně těch jednotlivců, kteří se chtějí stát dočasně přidělenými pracovníky). Pod uchazeče také spadají uchazeči o takovéto pozice, stejně jako osoby, které společnosti Hays dodaly obecný životopis pro účely hledání zaměstnání, který se netýká konkrétní pracovní pozice, nebo které se zabývaly službami společnosti Hays nebo jakoukoli pozicí inzerovanou nebo propagovanou společností Hays. Nezávislí dodavatelé, OSVČ a zaměstnanci dodavatelů nebo jiné osoby navržené na pracovní pozice nabízené ze strany klientů Hays v rámci nabídek MSP a jiným způsobem budou v souladu s těmito Zásadami považováni za uchazeče.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Zajímá vás podrobnější pohled na to, jaké druhy vašich osobních údajů shromažďujeme? Zde je podrobnější přehled informací, které budeme shromažďovat. Kromě níže popsaných informací pak máme v dané situaci samozřejmě ještě zákonnou povinnost zpracovávat i veškeré osobní údaje.

V závislosti na relevantních okolnostech a platné místní legislativě a požadavcích shromáždíme některé nebo všechny níže uvedené informace, abychom mohli posoudit, jak vám můžeme pomoci, pokud se důvodně domníváme, že byste mohli mít zájem o naše služby nebo z nich mohli mít prospěch, a nabídnout vám pracovní příležitosti, které jsou přizpůsobeny vašim okolnostem a vašim zájmům.

 V některých jurisdikcích máme zakázáno zpracovávat některé údaje uvedené níže. V takových případech budeme v těchto jurisdikcích zpracovávat pouze tyto údaje, a to v rozsahu a za okolností povolených zákonem:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
  • jméno a příjmení
  • věk/datum narození
  • rodné číslo
  • pohlaví
  • fotografie
  • rodinný stav
  • národnost/státní příslušnost/místo narození
  • kontaktní údaje
  • kontaktní údaje pro případ nouze/informace o nejbližším příbuzném a podrobnosti o všech vyživovaných osobách
  • kopie řidičského průkazu, popřípadě pasu nebo občanského průkazu
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
  • podrobnosti o vzdělání
  • dosavadní praxe
  • název aktuální pracovní pozice/specializace/oboru působení
  • dovednosti a jazykové znalosti
  • údaje o osobách poskytujících reference,
  • imigrační status (povinnost vyřídit pracovní povolení)
  • datum nástupu nebo dostupnosti
  • podrobnosti o předchozích a současných ujednáních týkajících se odměňování, důchodů a dávek
  • podrobnosti o odpracovaných hodinách (po zařazení na pracovní pozici)
  • informace o zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání, ať už získané přímo nebo nepřímo, např. na základě pozic vámi prohlížených nebo článků přečtených na našem webu
 • Finanční informace
  • bankovní údaje
  • finanční informace (pokud je nutné provést ověření finanční situace)
  • ident. číslo pro účely sociálního pojištění (nebo jeho ekvivalentu používaného ve vaší zemi) a další informace související s daňovými povinnostmi
 • Informace zvláštní kategorie
  • údaje o rasovém nebo etnickém původu, pohlavní orientaci, náboženském a jiném vyznání a dále o fyzickém nebo duševním stavu včetně údajů o případném postižení; v každém případě pro účely sledování rozmanitosti
  • pohlavní orientace (například, když to sdělíte prostřednictvím poskytnutí podrobností o nejbližším příbuzném)
  • fyzický nebo duševní zdravotní stav, včetně informací souvisejících se zdravotním postižením, abychom mohli provádět přiměřené úpravy a informace související se zdravotním stavem, když potřebujeme používat nebo nabízet pracovní podmínky s ohledem na zdraví v souvislosti s určitými druhy pozic
  • podrobnosti o zdravotních informacích vyplývajících z pandemie COVID-19 nebo jiných pandemií nebo v souvislosti s ní, pokud je to vyžadováno pro pozici, o kterou máte zájem, nebo je uvedete dobrovolně, např. výsledek testu (ať už pozitivní nebo negativní) nebo historie očkování (včetně zdravotních stavů souvisejících s očkováním nebo majících vliv na očkování), pokud je to vhodné
  • za určitých okolností videozáznamy uchazečů navštěvujících nebo účastnících se školení nebo jednání, kde jednotlivci s nahráváním souhlasili
  • náboženské přesvědčení za účelem výpočtu nároku na dovolenou za kalendářní rok
 • Údaje o trestní bezúhonnosti
  • informace o trestní bezúhonnosti, pokud to vyžaduje pozice, o kterou se zajímáte nebo ucházíte
 • Automaticky shromažďované informace
  • IP adresa
  • informace o využívání včetně data, času a frekvence přístupu k našim službám
  • volby uživatele (např. marketingové preference),
  • přehledy o uživatelích
  • informace o protokolování a odstraňování problémů
  • informace o zařízení při instalaci a používání našich služeb a o přístupu k nim
  • údaje o prohlížení webových stránek, např. prohlížené stránky (webové stránky společnosti Hays nebo jejích klientů apod.)
  • historie e-mailových kontaktů se společností Hays
  • informace o poloze (odvozené z pracovních pozic, IP adresy, historie aplikace nebo dat uložených systémem)
  • informace o přístupu k účtu (např. čísla PIN pro účely ověření účtu)
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
  • doplňující informace, které nám o vás na základě vlastního rozhodnutí sdělí osoby poskytující reference
  • další informace, které nám o vás naši klienti případně sdělí nebo které získáme z jiných zdrojů třetích stran, jako jsou stránky s nabídkami práce (na které jste nahráli informace nebo které jsou nám jinak zpřístupněny)
  • informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání, ať už získané přímo nebo nepřímo, např. na základě pozic vámi prohlížených nebo článků přečtených na našem webu
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
  • jakékoli další informace, které nám případně poskytnete, například podrobnosti o vaší péči o děti nebo souvisejících ujednáních a opatřeních (například když povolíte srážku z platby v rámci výživného nebo když nám tyto informace dobrovolně poskytnete) a když s námi budete korespondovat e-mailem nebo jinou cestou

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií námi shromažďovaných osobních údajů není kompletní.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky nebo kliknete na odkazy v e-mailu od nás obdrženého, budeme o vás rovněž shromažďovat určité údaje. V případě zájmu naleznete další informace v části těchto Zásad ochrany osobních údajů týkající se osobních údajů podle kontextu, která se vztahuje na uživatele webových stránek.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje uchazečů shromažďujeme těmito hlavními způsoby:

 • poskytování osobních údajů přímo uchazeči,
 • získávání osobních údajů z jiných zdrojů,
 • automatické shromažďování osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete

 • Cílem společnosti Hays je poskytování služeb na míru, a proto potřebujeme shromažďovat určité druhy údajů. To nám umožňuje nabízet vám nejvhodnější příležitosti a zároveň šetří váš čas, protože se nemusíte věnovat nerelevantním nabídkám a službám.
 • Svoje údaje s námi můžete sdílet různými způsoby. Ty mohou zahrnovat i následující formy:
  • svoje údaje zadáte na webové stránce Hays nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře v rámci registrace,
  • zanecháte tištěnou verzi svého životopisu během některé z našich náborových akcí, na veletrhu pracovních příležitostí nebo v naší kanceláři,
  • pošlete svůj životopis e-mailem konzultantovi Hays nebo mu ho předáte během pohovoru,
  • přihlásíte se na pracovní pozici prostřednictvím pracovního portálu, který vás následně přesměruje na webovou stránku Hays,
  • zadáte svoje osobní údaje na některé z mikrostránek společnosti Hays,
  • zúčastníte se soutěže na sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Twitter.
 • Druhy informací, které od vás tímto způsobem získáváme, zahrnují:
  • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
  • informace o vzdělání a zaměstnání,
  • finanční informace,
  • informace zvláštní kategorie,
  • údaje o trestní bezúhonnosti,
  • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů

 • Osobní údaje uchazečů získáváme i z dalších zdrojů. V závislosti na okolnostech a platné místní legislativě a dalších požadavcích může jít o osobní údaje získané v následujících situacích:
  • když vyhledáváme uchazeče prostřednictvím zdrojů třetích stran, jako je LinkedIn a další webové stránky s inzercí pracovních míst, ze kterých získáváme vaše osobní údaje, popřípadě když provádíme jiné přípravné přednáborové činnosti před náborem (viz část uvedená níže a nazvaná „Přednáborové činnosti“),
  • informace o vás nám může poskytnout osoba, která potvrzuje vaše reference,
  • vaše osobní údaje nám mohou poskytovat naši klienti, dodavatelé, jiní uchazeči a naši spolupracovníci ve společnosti Hays (např. v souvislosti s jejich doporučením),
  • pokud vaše osobní údaje získáme z Facebooku nebo Twitteru, pokud „lajkujete“ naši stránku na Facebooku nebo nás „sledujete“ na Twitteru (nebo s námi provádíte podobnou interakci na jakékoli platformě sociálních médií, na které jsme přítomni),
  • pokud vás doporučí poskytovatel RPO nebo MSP, je možné, že nám poskytne i vaše osobní údaje.
 • Druhy informací, které o vás tímto způsobem získáváme, zahrnují informace, které o vás poskytnou jiné osoby, popsané v části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“ a uvedené výše.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky

 • Pokud navštívíte naše webové stránky nebo si přečtete e-mail obdržený od nás, případně kliknete na odkaz v něm uvedený, podle situace a v souladu s místní legislativou a požadavky, budeme vaše údaje shromažďovat i automaticky (např. prostřednictvím skriptů pro sledování na webových stránkách, např. soubory cookie nebo pixely) nebo na základě toho, že nám je poskytnete vy. V případě zájmu naleznete další informace v části těchto Zásad ochrany osobních údajů týkající se osobních údajů podle kontextu, která se vztahuje na uživatele webových stránek.
 • Druhy informací, které o vás tímto způsobem shromažďujeme, zahrnují i tzv. automaticky shromažďované informace popsané v části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“ a uvedené výše.

Jak osobní údaje používáme?

Údaje o uchazečích používáme obecně pěti způsoby:

 • přednáborové činnosti,
 • náborové činnosti,
 • marketingové činnosti,
 • sledování rovnosti příležitostí,
 • usnadnění vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.
 • Za vhodných okolností používáme údaje uchazeče také k profilaci.

Přednáborové činnosti

 • Při provádění přednáborových činností používáme vaše údaje k tomu, abychom zjistili, zda nemůžete mít zájem o naše služby nebo z nich mít prospěch, a abychom posoudili, zda a jak bychom vám mohli pomoci. Pokud máme za to, že pomoci můžeme, použijeme vaše kontaktní údaje, abychom vás kontaktovali a zjistili, zda máte zájem o naše služby (obvykle prostřednictvím e-mailu), a to v souladu s platnou místní legislativou a požadavky.
 • Abychom to mohli udělat, smíme:
  • shromažďovat vaše osobní údaje,
  • uchovávat údaje v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně našich služeb,
  • zaslat vám e-mail, abychom vás informovali o našem zpracování vašich osobních údajů a nasměrovali vás k těmto Zásadám ochrany osobních údajů,
  • nahlížet do vašich údajů a zjišťovat tak, zda a jak vám naše služby mohou pomoci,
  • kontaktovat vás ohledně našich služeb.
 • Níže podrobněji uvádíme různé způsoby, jakými budeme používat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli určit, zda by pro vás naše služby byly prospěšné, pokud je to vhodné a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky. Upozorňujeme, že tento seznam není kompletní.
 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů. Bod 1c) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je „zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“.
 • Jsme přesvědčeni, že žádná z činností, ve vztahu k nimž se opíráme o oprávněné zájmy, žádným způsobem neohrožuje uchazeče. Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro zjištění, zda můžete mít zájem o náborové služby nebo mít z nich prospěch, včetně:

 • získávání údajů od uchazečů a z dalších zdrojů, např. LinkedIn
 • uchovávání údajů o uchazečích v databázích
 • vyhodnocování údajů vůči volným pracovním místům
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Automaticky shromažďované informace

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom posoudili, zda můžete mít zájem o naše náborové služby nebo z nich mít prospěch.

Shromažďování a zpracování vašich údajů v průběhu kontroly vašich údajů, abychom zjistili, jak mohou náborové služby společnosti Hays pomoci

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci s hledáním práce

Shromažďování a zpracování vašich údajů v průběhu komunikace s vámi v souvislosti s náborovými službami společnosti Hays

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom vás kontaktovali a korespondovali s vámi v rámci poskytování našich náborových služeb

Náborové činnosti

 • Naší hlavní činností je jednoznačně nábor zaměstnanců – propojování nejvhodnějších příležitostí nejvhodnějším uchazečům. Níže uvádíme přehled našich hlavních způsobů zpracování a použití vašich osobních údajů k uvedenému účelu, a to dle okolností a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky. Upozorňujeme, že tento seznam není kompletní.
 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů. Bod 1f) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů“.
 • Nemyslíme si, že některá z činností, ve vztahu k nimž se spoléháme na oprávněné zájmy, nějakým způsobem poškozuje uchazeče – ve skutečnosti nám pomáhají nabízet vám lépe přizpůsobené a efektivnější služby. Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Za určitých okolností můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud je to nezbytné k tomu, abychom vám poskytli smluvní službu (nebo abychom naplnili nějaký váš požadavek předaný před uzavřením smlouvy). V bodu 1b) čl. 6 GDPR se uvádí, že můžeme zpracovávat údaje, pokud je to „nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro podniknutí kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy“.
 • Pokud na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše údaje pro náborové aktivity, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování založeného na takovém souhlasu před odvoláním souhlasu, a to odkazem na část „ Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro poskytování náborových služeb uchazečům a pro usnadnění procesu náboru, včetně níže uvedeného:

 • získávání údajů od uchazečů a z dalších zdrojů, např. LinkedIn
 • uchovávání údajů o uchazečích v databázích
 • vyhodnocování údajů vůči volným pracovním místům
 • zasílání údajů o uchazečích klientům pro účely ucházení se o pracovní pozici nebo posuzování vhodnosti uchazeče na různé pracovní pozice
 • umožnění uchazečům předkládat životopisy, podávat žádosti o pracovní místa online nebo se přihlásit k odběru upozornění na volná pracovní místa
 • záznam relací obsahujících otázky a odpovědi uchazečů nebo video pohovorů na podporu našich náborových služeb (přičemž záznamy jsou analyzovány pro účely školení nebo sledování, popřípadě předávány klientům a prohlíženy prostřednictvím zabezpečené platformy třetí strany)
 • pořizování videozáznamů o účasti uchazečů na školeních nebo setkáních pro účely interního školení nebo sledování, popřípadě sledování interních standardů dodržování předpisů
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí (např. informace, které nám sdělíte v záznamu)
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Videozáznam

Opíráme se o oprávněné zájmy, konkrétně o to, že je v našem i ve vašem zájmu, abychom vám poskytli naše náborové služby a abyste je získali, abychom mohli fungovat jako ziskový podnik a pomohli vám a dalším uchazečům najít zaměstnání.

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu nebo se k tomu chystáte, nebo pokud v průběhu tohoto procesu podáváte požadavek, můžeme se opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud je zpracování, o jehož provádění usilujeme, nezbytné pro účely smlouvy nebo vašeho požadavku.

V rozsahu, v jakém zaznamenáváme video s vaší osobou, vás před zahájením nahrávání požádáme o souhlas, přičemž se však budeme opírat o oprávněné zájmy ve vztahu k našemu používání údajů pro školení nebo sledování a pro sledování standardů dodržování předpisů.

Zpracování údajů uchazečů pro usnadnění mzdových a fakturačních procesů

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Finanční informace

Oprávněné zájmy, jmenovitě je v našem i ve vašem zájmu:

 • usilovat o bezproblémový průběh naší obchodní činnosti, což nám umožní i nadále poskytovat služby uchazečům jako jste vy,
 • zajistit vaše přiměřené odměňování.

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu, nebo se ji chystáte uzavřít, nebo pokud v průběhu uzavírání smlouvy podáváte nějaký požadavek, můžeme se případně opírat o právní základ v podobě smluvního plnění.

Shromažďování a zpracování údajů uchazečů v průběhu provádění těchto činností:

 • průzkumy spokojenosti zákazníků,
 • průzkum trhu prováděný společností Hays, který budeme používat k získávání informací pro naše marketingové materiály a další informační materiály, jako jsou studie, zprávy a články (např. naši průvodci platem)

Pokud budou údaje zveřejněny, budou zveřejněny pouze v agregované/anonymizované podobě.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu:

 • zlepšovat a rozvíjet poskytované náborové služby, a to tím, že přihlédneme k vaší zpětné vazbě a začleníme ji do našich procesů, kde to považujeme za nezbytné,
 • získávat přehled o kariéře, cílech a aspiracích uchazečů, kterým poskytujeme služby, abychom mohli nabízet naše služby, které přispějí k tomu, abychom se na trhu odlišili od konkurence.

Shromažďování a zpracování údajů uchazečů v průběhu komunikace s nimi v souvislosti s otázkami souvisejícími se službami a poskytování zákaznické podpory zpracováním žádostí o pomoc

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Budeme se opírat o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu:

 • řešit všechny problémy, které vás potkaly,
 • zlepšovat a rozvíjet poskytované náborové služby, a to tím, že přihlédneme k vaší zpětné vazbě a začleníme ji do našich procesů, kde to považujeme za nezbytné.

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu, nebo se ji chystáte uzavřít, nebo pokud v průběhu uzavírání smlouvy podáváte nějaký požadavek, můžeme se případně opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud jde o používání vašich údajů v průběhu komunikace s vámi týkající se našich služeb.

Zpracování údajů uchazečů, které jim umožní získat doplňkové služby k náborovým službám, např. účast na těchto aktivitách:

 • specializované online školení,
 • interaktivní prvky služeb,
 • služby související s náborem zaměstnanců prostřednictvím aplikace Hays.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Určité automaticky shromažďované informace, např. volby uživatele a informace o vašem používání těchto služeb

Budeme se opírat o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu:

 • doporučit naše odborná online školení nebo některé z našich interaktivnějších služeb a poskytnout vám k nim přístup za účelem případné pomoci při hledání zaměstnání,
 • poskytovat vám ty nejlepší možné komplexní služby a zlepšovat naši nabídku služeb pro vás a pomáhat nám k tomu, abychom se na trhu odlišili od konkurence.

Pokud jste se již zaregistrovali k těmto doplňkovým službám (buď samostatně, nebo proto, že jsou součástí náborových služeb, ke kterým jste se již zaregistrovali), nebo pokud v průběhu této registrace podáváte požadavek, můžeme se opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud je zpracování, o jehož provádění usilujeme, nezbytné pro účely této smlouvy nebo vašeho požadavku.

Zpracování údajů uchazečů v průběhu plnění povinností ze strany společnosti Hays vyplývajících ze smluv uzavřených mezi společností Hays a třetími stranami v souvislosti s náborem uchazečů, např. s potenciálními zaměstnavateli, kterým jsme zavázáni identifikovat nejvhodnější uchazeče o pozice v jejich organizacích

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Finanční informace
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Opíráme se o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu a ve vašem zájmu plnit naše povinnosti vyplývající z dohod s třetími stranami, jako jsou potenciální zaměstnavatelé, abychom vám mohli pomoci najít zaměstnání.

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu nebo se k tomu chystáte, nebo pokud v průběhu tohoto procesu podáváte požadavek, můžeme se opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud je zpracování, o jehož provádění usilujeme, rovněž nezbytné pro účely smlouvy uzavřené s vámi (i s třetí stranou)

Ověřování údajů poskytnutých uchazečem nebo požadování informací (např. reference, kvalifikace a případně údaje o trestní bezúhonnosti, pokud je to vhodné a v souladu s platnou místní legislativou)

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Údaje o trestní bezúhonnosti
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

U údajů o trestní bezúhonnosti si opatříme váš výslovný souhlas.

U všech ostatních druhů údajů:

 • opíráme se o právní základ oprávněného zájmu, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu ověřit v rámci procesu vyhledávání možností zaměstnání, že všechny informace poskytnuté nám vámi jsou pravdivé a přesné, a získat reference o vašem předchozím chování
 • pokud s námi máte uzavřenou smlouvu nebo se k tomu chystáte, nebo pokud v průběhu tohoto procesu podáváte požadavek, můžeme se opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud je ověření údajů vámi poskytnutými nebo vznášení našich požadavků nezbytné pro účely naší smlouvy uzavřené s vámi.

V některých jurisdikcích využívání ověřování identity pomocí webového videa k ověření totožnosti uchazeče, pokud se s ním osobně nesetkáme a k dokumentaci tohoto procesu

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje (včetně kopie řidičského průkazu, popřípadě pasu nebo občanského průkazu)
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Videozáznam

Pokud je to ve vaší jurisdikci prováděno, požádáme vás o souhlas ještě před zahájením záznamu, v souvislosti s použitím údajů, které jsme získali za účelem ověření vaší totožnosti, se však budeme opírat o podmínku oprávněných zájmů (je v našem oprávněném zájmu zachovat interní standardy dodržování předpisů).

Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Shromažďování a zpracování údajů o uchazečích v průběhu provádění hodnotících a rozvojových činností, jako jsou psychometrická hodnocení nebo testy dovedností – další informace týkající se vaší jurisdikce naleznete zde.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám poskytnete nebo se rozhodnete sdělit během hodnocení nebo testu dovedností (včetně informací o vašem výkonu)

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom vám poskytli služby našich oddělení pro hodnocení a rozvoj, a to ve vztahu k psychologickému hodnocení a výzkumu, hodnotícím střediskům, řízení kompetencí, otázkám reorganizace, rozvoji řízení, kariérnímu rozvoji, mobilitě, převedení na jiné pracovní místo, přechodu na jinou profesi a koučování.

Marketingové činnosti

 • Budeme vám pravidelně zasílat informace, které pro vás mohou být podle našeho názoru zajímavé, případně vás požádat o pomoc při propojování jiných uchazečů s pracovními místy. Vaše údaje použijeme zejména pro níže uvedené účely, pokud je to vhodné a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky. Upozorňujeme, že tento seznam není kompletní.
 • S některými aspekty těchto aktivit potřebujeme váš výslovný souhlas, případně zjednodušené potvrzení souhlasu (což vysvětlujeme níže). Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ve smyslu souhlasu se zasíláním marketingových materiálů ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 • Zjednodušené potvrzení souhlasu je specifický druh souhlasu, který se uplatňuje v případech, kdy jsme vaše kontaktní údaje získali na základě naší společné předchozí komunikace (například některý z našich konzultantů od vás dostal informaci o tom, že máte zájem o naše služby, dostali jsme od vás přihlášku na pracovní místo nebo životopis nebo informaci o volném pracovním místu, které chcete obsadit), a my vám formou e-marketingu nebo textových zpráv nabízíme další naše služby související s náborem. V souladu se zjednodušeným potvrzením souhlasu budeme váš souhlas považovat za udělený, pokud nevznesete námitku nebo neodhlásíte odběr (a v každé e-marketingové zprávě, kterou vám zašleme, vám připomeneme vaše právo tak učinit a poskytneme vám možnost odběr odhlásit). Pro většinu osob je to přínosné, protože vám tak můžeme poskytnout informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a nabídnout vám vedle konkrétní pracovní pozice, o kterou jste se ucházeli, i další, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že vám najdeme nové místo. Vaše osobní údaje použijeme k zasílání e-marketingových materiálů s vaším souhlasem, pokud usoudíme, že je to v našem oprávněném zájmu.
 • U jiných druhů e-marketingu jsme povinni získat váš výslovný souhlas. Pokud nejste spokojeni s naším přístupem k marketingu, máte právo se kdykoli odhlásit nebo svůj souhlas odvolat a můžete se dozvědět více o tom, jak na to, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Nikdo není dokonalý, i když my se o dokonalost snažíme. Upozorňujeme, že i když si zasílání našich marketingových sdělení odhlásíte v našem centru předvoleb, je možné, že vaše údaje znovu získáme z veřejných zdrojů v rámci nesouvisející marketingové kampaně. Pokusíme se zajistit, aby k tomu nedošlo, pokud se tak ale stane, omlouváme se a dovolíme si vás v takových případech opět požádat o odvolání souhlasu.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Používání údajů uchazečů k provádění marketingových aktivit za účelem propagace našich služeb prostřednictvím digitálních kanálů, mimo jiné ve vztahu k těmto činnostem:

 • propagace kompletní nabídky našich náborových služeb (trvalé a částečné pracovní úvazky, vedlejší pracovní poměry, přeřazení nebo programy MSP či služby RPO),
 • zasílání podrobností uchazečům o zprávách, akcích, nabídkách, příležitostech networkingu a událostech pořádaných klienty a obecných informací o odvětvích, u nichž máme za to, že je mohou zaujmout,
 • poskytování informací uchazečům o některých slevách a nabídkách, které jsou pro ně vhodné na základě vztahu se společností Hays.
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Pokud jsme vaše kontaktní údaje získali při příležitosti předchozího kontaktu, a provádíme e-marketing našich vlastních služeb souvisejících s náborovými činnostmi, budeme se opírat o souhlas v podobě zjednodušeného potvrzení, pokud se domníváme, že se jedná o právní základ v podobě oprávněného zájmu, a to zejména pokud vás chceme kontaktovat, abychom vás informovali o našich službách, a domníváme se, že by bylo ve vašem zájmu dozvědět se o podobných službách, o které byl ze strany vaší osoby již vyjádřen zájem.

Ve všech ostatních případech získáme váš souhlas s odběrem.

Shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie nebo sledovacích pixelů a používání údajů k zobrazování reklam a jiného obsahu společnosti Hays na jiných webových stránkách, například na Facebooku

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Váš souhlas získáme prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na našich webových stránkách

Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali tímto způsobem, prosíme o vypnutí možnosti „Reklamní cookies“ (viz naše Zásady používání souborů cookies).

Je možné, že se vám reklamy společnosti Hays budou zobrazovat, i když si reklamní cookies vypnete. Nepůjde však o reklamy cílené přímo na vás, ale na široké spektrum anonymních příjemců.

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení (např. pokud chcete vypnout reklamní soubory cookie) prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Cílení na podobné kandidáty a jiné formy marketingu založené na datech: uvádění seznamů určitých údajů o uchazečích na Facebooku a v rámci Google, což jim tak umožňuje najít okruh osob s podobnými charakteristikami nebo demografickými údaji jako mají tito uchazeči (přičemž tito uchazeči v nich zahrnuti nejsou) pro marketingové účely společnosti Hays.

Zásadou Facebooku je takové seznamy před použitím nevratně opatřit hashem, porovnat data opatřená hashem s vlastními zákazníky, vytvořit podobný okruh a poté původní seznam smazat a nepoužívat jej k žádnému jinému účelu. Nebudeme mít přístup k identitě nikoho z podobného okruhu, pokud se na příslušnou reklamu nerozhodne kliknout.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace (reklamní identifikátory)

Váš souhlas se shromažďováním reklamních identifikátorů získáme prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na našich webových stránkách.

Tyto reklamní identifikátory budeme sdílet se společnostmi Facebook a Google na právním základě oprávněného zájmu, konkrétně je v našem zájmu identifikovat a zacílit reklamy na potenciální zákazníky, kteří sdílejí charakteristiky nebo demografické údaje s našimi stávajícími zákazníky, pokud od nás platná místní legislativa nevyžaduje, abychom získali váš souhlas, a v takovém případě získáme takový souhlas prostřednictvím našeho nástroje pro správu souhlasu.

Zobrazování výňatků z profilů uchazečů pro propagační účely na webových stránkách společnosti Hays za účelem poskytnutí příkladů úspěšných příběhů

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Další informace, které se nám rozhodnete sdělit (můžeme vás požádat o další podrobnosti pro účely příběhu, který o vás sdělujeme)

Než vás tímto způsobem na webových stránkách představíme, vždy vás předem požádáme o váš výslovný souhlas.

Používání údajů uchazečů v rámci poskytování služeb a marketingové komunikace prostřednictvím aplikace WhatsApp

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Zajistíme vaše přihlášení (a tedy poskytnutí vašeho souhlasu) prostřednictvím jednoho z několika kanálů:

 • registrací odběru upozornění na pracovní nabídky přes WhatsApp na webových stránkách,
 • odesláním sdělení o přihlášení přímo na jeden z našich kanálů WhatsApp,
 • kliknutím na tlačítko registrace v e-mailu s pozvánkou.

Údaje zvláštní kategorie

 • Zavázali jsme se zajistit, aby naše náborové procesy byly v souladu s naším přístupem k rovným příležitostem, a proto budeme zpracovávat určité kategorie citlivých nebo zvláštních údajů o vás, abychom toto usnadnili. Pokud je to vhodné a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky použijeme tyto anonymizované informace při sledování toho, jak zajišťujeme rovnost příležitostí.
 • Budeme shromažďovat další osobní údaje citlivé nebo zvláštní kategorie o vás, např. informace týkající se zdravotního stavu nebo náboženské příslušnosti, pokud je to vhodné v souladu s platnou místní legislativou: umožňuje nám to bod 2b) čl. 9 GDPR v případech, kdy je takové zpracování „nezbytné pro účely plnění povinností a výkon našich či vašich zvláštních práv... v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany“, a to tam, kde je to ze zákona povoleno.
 • Můžeme také shromažďovat podrobnosti o jakýchkoli odsouzeních za trestné činy, pokud je to vhodné v souladu s platnou místní legislativou, k čemuž může být nezbytný váš souhlas. V případě vaší nespokojenosti máte právo svůj souhlas odvolat a můžete se dozvědět více o tom, jak na to, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, se na tyto údaje citlivé nebo zvláštní kategorie vztahují ještě další pravidla. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a analýza údajů o uchazečích s cílem posoudit a zajistit naše dodržování povinností v oblasti rovných příležitostí

Údaje o rasovém nebo etnickém původu, pohlavní orientaci, náboženském a jiném vyznání a dále o fyzickém nebo duševním stavu včetně údajů o případném postižení

Vaše osobní údaje budeme tímto způsobem zpracovávat, pokud je naše zpracování nezbytné pro účely kontroly existence či neexistence rovných příležitostí nebo rovného zacházení mezi skupinami osob (a jedná se zde o náš oprávněný zájem) a platná místní legislativa nám umožňuje zpracovávat vaše údaje tímto způsobem i bez získání vašeho souhlasu.

Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, učiníme to.

Poskytování údajů o uchazečích (které byly shromážděny za účelem posouzení a zajištění našeho dodržování povinností v oblasti rovných příležitostí) klientům (včetně jejich interních nebo externích auditorů), pokud je to smluvně vyžadováno nebo pokud si klient výslovně vyžádá takové informace, které mu umožní dodržovat vlastní pracovní postupy

Údaje o rasovém nebo etnickém původu, pohlavní orientaci, náboženském a jiném vyznání a dále o fyzickém nebo duševním stavu včetně údajů o případném postižení

Než budeme vaše údaje tímto způsobem sdílet, vyžádáme si váš výslovný souhlas.

Zpracování anamnézy nebo údajů o zdravotním stavu za účelem provedení přiměřených úprav během náborového procesu

Anamnéza nebo údaje týkající se fyzického nebo duševního zdravotního stavu

Tímto způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud máme oprávněný zájem a je pro nás nezbytné zpracovávat vaše údaje pro účely zdravotní a sociální péče (např. pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance nebo potenciálního zaměstnance pro zaměstnavatele) a platná místní legislativa nám umožňuje zpracovávat vaše údaje tímto způsobem i bez získání vašeho souhlasu.

Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, učiníme to.

Zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, pokud uchazečům potřebujeme nabídnout pracovní podmínky, případně jich využít, v souvislosti s určitými druhy pracovních pozic (např. výuka, ošetřovatelství nebo noční práce)

Anamnéza nebo údaje týkající se fyzického nebo duševního zdravotního stavu

Tímto způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud máme oprávněný zájem a je pro nás nezbytné zpracovávat vaše údaje pro účely zdravotní a sociální péče (např. poskytování zdravotní péče nebo léčby) a platná místní legislativa nám umožňuje zpracovávat vaše údaje tímto způsobem i bez získání vašeho souhlasu.

Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, učiníme to.

Zpracování informací týkajících se zdravotního stavu na základě pandemie COVID-19 nebo jiných pandemií nebo v souvislosti s těmito pandemiemi, pokud je to vyžadováno pro pozici, o kterou se zajímáte, nebo pokud je uvedete dobrovolně

Výsledky testů (ať už pozitivní nebo negativní) nebo historie očkování (včetně zdravotních stavů souvisejících s očkováním nebo majících vliv na očkování), pokud je to vhodné

Opíráme se o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i vašem zájmu, abychom shromažďovali a předávali informace o vašem zdravotním stavu, pokud je to nutné pro pozici, o kterou máte zájem.

Můžeme se také opírat o životně důležité zájmy a právní základ v podobě veřejného zájmu, zejména na ochranu před vážnými hranice překračujícími zdravotními hrozbami.

Vaše údaje o zdravotním stavu a cestování můžeme zpracovávat v souladu s bodem 2i) čl. 9 GDPR, abychom mohli zpracovávat údaje o zdravotním stavu vyplývající z pandemie COVID-19 nebo v souvislosti s ní, abychom zabránili šíření COVID-19 a jiných infekčních virů a nemocí a vyhodnotili jejich riziko.

Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, učiníme to.

Zpracování údajů o trestní bezúhonnosti při prověřování bezúhonnosti uchazeče

Podrobnosti o případné trestní bezúhonnosti uvedené uchazečem na formuláři žádosti uchazeče

Podrobnosti o trestní bezúhonnosti získané prostřednictvím prověření minulosti uchazeče, jež jsme povinni provést, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností v souvislosti s hledáním práce uchazečem (např. pokud uchazeče navrhneme pro určité pozice, které vyžadují provedení určitého typu prověření minulosti)

Váš výslovný souhlas získáme pomocí formuláře žadatele o zaměstnání, i když tam, kde nám to platná místní legislativa umožňuje, budeme možná muset požádat o kontrolu prostřednictvím informačních služeb týkajících se trestní bezúhonnosti a zákazu činnosti (např. trestní rejstřík nebo jiná rovnocenná prověrka dle jurisdikce) i bez vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností v souvislosti s vaším hledáním práce.

Zpracování určitých druhů údajů o uchazeči za účelem výpočtu nároku na dovolenou za kalendářní rok

Anamnéza a údaje související se zdravotním stavem

Náboženská příslušnost

Vaše osobní údaje budeme tímto způsobem zpracovávat, pokud je to z naší strany nezbytné (a je to náš oprávněný zájem) pro účely plnění povinností a výkonu specifických práv společnosti Hays v oblasti pracovního práva a předpisů o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a platná místní legislativa nám umožňuje zpracovávat vaše údaje tímto způsobem i bez získání vašeho souhlasu.

Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, učiníme to.

Zpracování osobních údajů citlivé nebo zvláštní kategorie o fyzických osobách spojených s uchazeči, například:

 • pokud nám je uchazeč sdělí v průběhu poskytování údajů o nejbližším příbuzném,
 • pro umožnění přístupu příslušného uchazeče k určitým výhodám.

Údaje o pohlavní orientaci a fyzickém nebo duševním zdravotním stavu, včetně informací týkajících se zdravotního postižení

Vaše osobní údaje budeme tímto způsobem zpracovávat, pokud je to z naší strany nezbytné (a je to náš oprávněný zájem) pro účely plnění povinností a výkonu specifických práv společnosti Hays v oblasti pracovního práva a předpisů o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a platná místní legislativa nám umožňuje zpracovávat vaše údaje tímto způsobem i bez získání vašeho souhlasu.

Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, učiníme to.

Usnadnění vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků

 • Někdy bude nutné, abychom zpracovávali osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu a případně v souladu s platnou místní legislativou a požadavky; jedná se o údaje zvláštní kategorie v souvislosti s uplatňováním a obhajobou právních nároků. Bod 2f) čl. 9 GDPR to umožňuje, pokud je takové zpracování „nezbytné pro vznášení, uplatňování a obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí“.
 • K takové situaci může dojít, pokud budeme například potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení nebo nám legislativa bude ukládat povinnost uchovávat nebo poskytnout určité informace v rámci soudního řízení.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Uchování, poskytování a jiné zpracování údajů o uchazeči za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • vzdělání a informace o zaměstnání,
 • informace zvláštní kategorie,
 • údaje o trestní bezúhonnosti,
 • finanční informace,
 • automaticky shromažďované informace,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby,
 • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí.

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu vyhledat a získat právní poradenství, pokud jej potřebujeme, a chránit se v souvislosti se soudními a jinými spory

V nepravděpodobném případě, že pro tento účel potřebujeme zpracovávat jakékoli informace zvláštní kategorie nebo údaje o trestní bezúhonnosti, učiníme tak pouze tehdy, pokud nám platná místní legislativa umožňuje tyto údaje zpracovávat za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.

Profilování, algoritmy a automatizované rozhodování

 • Profilování je druh zpracování, které nám umožňuje lépe porozumět informacím, které shromažďujeme, a které nám pomáhají vytvořit pro vás personalizovaný „profil“. Díky tomu jsme schopni získat lepší představu o tom, jakým způsobem rádi komunikujete s námi a našimi službami, o druzích vašich požadavků na nás, a samozřejmě i o všem, co se vám nelíbí. Účelem vytváření tohoto personalizovaného profilu je na naší straně umožnit nám poskytovat vám nejlepší možné služby a maximalizovat šance, že vám budeme schopni rychle a efektivně poskytnout přístup k obsahu, který je pro vás pravděpodobně relevantní a užitečný.
 • Budeme používat metody profilace ve vztahu k vašim osobním údajům, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak je podrobně uvedeno v tabulce níže. V případě vaší nespokojenosti máte za určitých okolností právo vznést námitku a můžete se dozvědět více o tom, jak a kdy to udělat, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Někdy také používáme automatizované systémy, jako jsou filtrační nástroje nebo občas složitější nástroje, které používají prvek umělé inteligence, např. algoritmy nebo strojové učení (včetně nástrojů poskytovaných třetími stranami), které nám pomáhají rychle, efektivně a přesněji analyzovat údaje, které máme o vás a jiných uchazečích, stejně jako údaje, které máme o potřebách našich klientů, a to nám v konečném důsledku pomáhá rozhodovat se na základě těchto údajů. Toto může zahrnovat aplikaci nástrojů, které používají algoritmy (jako jsou filtrovací nástroje nebo strojové učení) na osobní údaje uchazečů, aby nám pomohly přijít s nejlepším možným užším výběrem pro konkrétní pozici. Tato technologie by měla výrazně zkrátit dobu potřebnou ke zvážení, kdy by uchazeči mohli být nejvhodnější pro příslušná pracovní místa. Tím by měl být náborový proces mnohem efektivnější a efektivnější, což, jak doufáme, zlepší vaši celkovou zkušenost s našimi službami.
 • Vzhledem k šíření stále novějších a lepších technologií mohou některé z činností v rámci profilace a zpracování, kde se využívají automatizované systémy, například ty, které jsou popsány výše, představovat automatizované rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR. To znamená proces rozhodování automatizovanými prostředky s omezeným nebo dokonce žádným lidským zásahem při rozhodování. Automatizované rozhodování ve vztahu k osobním údajům použijeme pouze tehdy, pokud to považujeme za nezbytné pro provedení předsmluvních kroků provedených na vaši žádost.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování údajů prostřednictvím personalizovaných souborů cookie nebo pixelů a používání těchto údajů pro účely profilace, abychom mohli uchazečům zobrazovat cílený i personalizovaný obsah. To bude mimo jiné zahrnovat tyto činnosti:

 • personalizace užívání webu uchazeči, včetně pokud jde o pozice, na které jsou při návštěvě webu upozorňováni,
 • vydávání doporučení pro redakční obsah, o kterém si myslíme, že by mohl být pro uchazeče zajímavý (např. zprávy o vývoji v jejich odvětví),
 • personalizace marketingového obsahu, který uchazeči obdrží prostřednictvím webových stránek, e-mailu a dalších marketingových kanálů (pokud s tímto marketingem souhlasili).

Tyto soubory cookie nebo pixely pro potřeby personalizace se používají k představě o tom, jak uchazeči používají webové stránky, a to tak, že se jimi zaznamenává jejich návštěva webu, návštěva jednotlivých sekcí, jimi provedená interakce a odkazy, na které přešli.

Tyto informace použijeme k tomu, abychom porozuměli tomu, co by je mohlo zajímat, a přizpůsobili to, co jim odpovídajícím způsobem zobrazíme a odešleme.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Automaticky shromažďované informace
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Bude to konkrétněji řečeno zahrnovat:

 • osobní údaje uchazeče a informace o hledání práce (tj. jak jsou odeslány prostřednictvím formuláře nebo obdrženy z našich systémů),
 • podrobnosti o interakcích uchazečů s webovými stránkami (např. žádosti, návštěvy webových stránek) a jiné informace obdržené ze systémů (např. název pracovní pozice, předchozí žádosti),
 • informace o poloze – odvozené z pracovních pozic IP, adresy, historie aplikace nebo dat uložených systémem,
 • digitální identifikátory – IP adresa, soubory cookies pro účely personalizace,
 • údaje o prohlížení webových stránek, údaje o odesílání formulářů a údaje o zapojenosti prostřednictvím e-mailu,
 • marketingové preference.

Než do vašeho zařízení soubory cookie/pixely pro účely personalizace umístíme a tuto funkci povolíme, získáme váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k personalizaci, kterou následně provádíme.

Domníváme se, že je v našem (a někdy i ve vašem) zájmu:

 • zvýšení aktivity a zlepšení užitné hodnoty při používání našich služeb, a to zvýšením relevance obsahu, který na webových stránkách a v e-mailových kampaních společnosti Hays vidíte,
 • zvyšování počtu žádostí, míry konverze a užitečnosti aplikací poskytováním individuálních doporučení ohledně nabídek práce,
 • podpora vašeho návratu na naše webové stránky tím, že vám umožníme maximální užitnou hodnotu,
 • snížení míry okamžitého opuštění webových stránek,
 • zvýšení míry zapojenosti prostřednictvím e-mailu (tj. frekvence, s jakou uživatelé využívají proklik z e-mailu).

Můžeme chování uchazečů na webu zachytit a analyzovat je pomocí různých položek údajů, např. počet přečtených inzerátů nebo žádostí o zaměstnání online, počet a druh přečtených článků, počet provedených návštěv webu, členství v „talentových skupinách“ nebo segmentech – viz níže, abychom uchazeči mohli udělit vážené „skóre přístupnosti“ s cílem poskytnout představu o potřebách uchazečů a umožnit společnosti Hays, aby na ně v případě potřeby navázala.

Konzultanti použijí tato skóre v rámci užšího výběru a klasifikace jak je podrobněji popsáno níže a jako faktor při rozhodování o tom, zda uchazeče oslovit nebo mu zobrazit pozice, což bude sloužit k doplnění dalších údajů, které společnost Hays o uchazeči má.

Námi prováděné shromažďování webových údajů se bude opírat o soubory cookie a pixely pro účely personalizace, které v rámci personalizace umístíme do zařízení uchazeče, jak je popsáno výše.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Automaticky shromažďované informace
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách získáme ještě dříve, než do vašeho zařízení soubory cookie a pixely pro účely personalizace umístíme.

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Upozorňujeme nicméně, že smíme i nadále provádět hodnocení zapojenosti, i když na vašem zařízení soubor cookie pro účely personalizace umístěn není (např. můžeme přihlížet k informacím, které o vás již máme v našich systémech, abychom vám mohli přidělit skóre zapojení, i když je z vaší strany již souhlas s použitím souboru cookie pro účely personalizace odvolán).

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k přidělení skóre zapojenosti a následnému použití tohoto skóre.

Domníváme se, že je v našem oprávněném zájmu přidělit vám skóre zapojenosti, abychom našim konzultantům pomohli při rozhodování ve vztahu k navrhování relevantních pozic a zasílání relevantních sdělení.

Údaje, které prostřednictvím souborů cookie a pixelů pro účely personalizace shromažďujeme, např. chování na webu, jako jsou údaje o interakcích uchazečů s webovými stránkami (žádosti, návštěvy webových stránek aj.) a další, můžeme použít k obohacení údajů o uchazeči a jeho stávajícím profilu, které již v našich systémech máme.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Automaticky shromažďované informace

Váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách získáme ještě dříve, než do vašeho zařízení soubory cookie a pixely pro účely personalizace umístíme.

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k používání údajů, které o vás shromažďujeme, abychom obohatili váš stávající profil v našich systémech.

Domníváme se, že je v našem oprávněném zájmu obohatit údaje, které o vás uchováváme, abychom pomohli našim konzultantům při rozhodování ve vztahu k navrhování relevantních pozic a zasílání relevantních sdělení.

Analýza údajů uchazečů průběžným sledováním a sledováním jejich spokojenosti a aktivity na účtu s cílem profilovat je a přiřazovat je do „talentových skupin“ na základě jejich atributů a chování (např. předchozích pozic, dovedností, zkušeností v oboru, umístění, kdy je uchazeč ochoten pracovat)

Talentové skupiny se používají jako prostředek správy databáze uchazečů, umístění uchazečů do pozic a marketingu pro uchazeče.

Přiřazování uchazečů do talentových skupin je plně automatizovaný proces a může zahrnovat použití botů.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Automaticky shromažďované informace
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu používat metody profilace, abychom vás i váš profil uchazeče rozdělili do skupin nebo segmentů spolu s jinými uchazeči na základě vašich zájmů, zvyků, atributů či preferencí pro tyto účely:

 • usnadnit optimalizaci přiřazování profilů uchazečů k pozicím a zlepšovat efektivitu a účinnost náborového cyklu,
 • možnost neustále sledovat, zda máme dostatek vhodných uchazečů pro splnění našich obchodních potřeb a potřeb našich klientů,
 • pomáhat našim konzultantům při rozhodování v souvislosti s navrhováním relevantních pozic a zasíláním relevantních sdělení.

Ve vztahu k údajům uchazečů můžeme používat metody profilace, abychom mohli provádět následující:

 • umisťovat je a jiné vhodné uchazeče na užší seznamy pro konkrétní pozice na základě předepsaných kritérií, což umožní našim konzultantům co nejefektivněji identifikovat nejvhodnější uchazeče na pozice,
 • doporučovat pozice na základě hodnocení zájmů, zvyků, atributů nebo preferencí uchazeče ve srovnání s jinými uchazeči.

Naším záměrem je, aby jakékoli takové činnosti (které by mohly zahrnovat použití automatizovaných procesů k profilaci, výběru, zobrazení, klasifikaci, hodnocení, užšímu výběru nebo navrhování uchazečů na pozice) činnost našich konzultantů spíše doplňovaly, než zcela nahrazovaly.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Automaticky shromažďované informace
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu používat metody profilace, abychom vás i váš profil uchazeče rozdělili do skupin nebo segmentů spolu s jinými uchazeči na základě vašich zájmů, zvyků, atributů či preferencí pro tyto účely:

 • usnadnit optimalizaci přiřazování profilů uchazečů k pozicím a zlepšovat efektivitu a účinnost náborového cyklu,
 • pomáhat našim konzultantům při rozhodování ve vztahu k navrhování relevantních pozic.

Pokud tyto činnosti v oblasti užšího výběru a klasifikace představují automatizované rozhodování pro účely článku 22 GDPR, budeme tyto činnosti provádět pouze tehdy, pokud to považujeme za nezbytné pro dokončení předsmluvních kroků podniknutých na vaši žádost. Důvodně se domníváme, že jako uchazeč doufáte, že uzavřete pracovní smlouvu, a že využíváním našich služeb nás žádáte, abychom za tímto účelem podnikli nezbytné kroky. Tyto kroky mohou zahrnovat například kontrolu, zda splňujete určité požadavky na konkrétní pozici. Pokud je tato pozice velmi vyhledávaná, budeme možná muset zkontrolovat způsobilost velkého počtu potenciálních uchazečů – můžeme proto použít automatizované rozhodování k filtrování tohoto souboru uchazečů na zvládnutelnější počet.

Dodržení zákonné povinnosti

 • Za určitých okolností použijeme vaše osobní údaje ke splnění našich zákonných povinností. Bod 1c) čl. 6 GDPR stanoví, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje“.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Přístup k údajům uchazečů, jejich uchování a zpřístupnění, pokud se vyskytne platná zákonná žádost regulačního orgánu či orgánu činného v trestním řízení nebo pokud máme jinou zákonnou povinnost tak učinit

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • finanční informace,
 • automaticky shromažďované informace,
 • vzdělání a informace o zaměstnání,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby

Dodržení zákonné povinnosti, včetně případů, kdy:

 • obdržíme soudní příkaz ke zpřístupnění informací pro účely soudního řízení v občanských a obchodních věcech,
 • jsme orgány činnými v trestním řízení donuceni poskytnout údaje v souvislosti s trestním vyšetřováním,
 • musíme plnit své povinnosti vyplývající ze spotřebitelského práva, například z právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže,
 • musíme plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů o společnostech a daňových zákonů, například poskytnout podrobné údaje o vaší odměně a zaplacené dani,
 • musíme plnit své povinnosti vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů,
 • musíme plnit své povinnosti vyplývající z pracovního práva (např. požadavek, abychom sledovali počet vámi odpracovaných hodin).

Uchovávání údajů uchazečů a poskytování údajů jiným, včetně orgánů činných v trestním řízení, a možnost reagovat na právní požadavky, pokud nejsme nuceni platnými zákony, ale v dobré víře se domníváme, že je to vyžadováno zákonem v příslušné jurisdikci

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • finanční informace,
 • automaticky shromažďované informace,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby

I v případě, že zákonnou povinnost zpracovávat vaše údaje nemáme, budeme mít za určitých okolností oprávněný zájem na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a jinými orgány, abychom pomohli například při prevenci a odhalování trestné činnosti.

Zpracování údajů uchazečů při ověřování dokumentů a informací požadovaných od uchazečů a poskytnutých uchazeči za účelem prokázání, že mají právo pracovat v konkrétní jurisdikci

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje (např. kopie pasu a doložení adresy)
 • Informace o vzdělání a zaměstnání (např. imigrační status a případně pracovní povolení)
 • Finanční informace (např. identif. číslo sociálního zabezpečení nebo odpovídající údaje ve vaší zemi)

Vaše údaje budeme zpracovávat, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností pokud jde o zajištění, že máte právo pracovat v konkrétní jurisdikci.

Poskytování údajů

 • Osobní údaje budeme poskytovat různým stranám, různými způsoby a za různými účely. Vaše informace poskytneme především budoucím zaměstnavatelům, abychom zvýšili pravděpodobnost, že získáte zaměstnání, o které se ucházíte. Pokud neuvedete jinak, poskytneme tyto informace také některé ze společností naší skupiny a spolupracujících třetích stran, jejichž služeb využíváme, např. poskytovatelé služeb a vybrané pracovní portály, a to v případech, kdy jsme přesvědčeni, že díky tomu dokážeme zajistit nejvyšší možnou kvalitu služeb a maximalizovat vaši možnost dosáhnout vašeho cíle.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do oddílu nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Zpřístupnění údajů uchazečů příjemcům uvedeným v části nazvané „Komu osobní údaje poskytujeme“, včetně přenosu, ukládání a zpracování těchto údajů mimo území Spojeného království nebo Evropského hospodářského prostoru pro účely uvedené v předchozích tabulkách

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • finanční informace,
 • vzdělání a informace o zaměstnání,
 • údaje zvláštní kategorie,
 • údaje o trestní bezúhonnosti,
 • automaticky shromažďované informace,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby,
 • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí.

 • Poskytnutí je nezbytné (např. pro potenciální zaměstnavatele) k uzavření a plnění všech smluv, které jsme s vámi uzavřeli (viz část s názvem Náborové činnosti výše).
 • Poskytnutí (např. daňovým, auditním nebo jiným orgánům) je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme (viz část s názvem Plnění zákonné povinnosti výše)
 • Předávání (např. našim odborným poradcům) je nezbytné k tomu, aby nám pomohlo stanovit, uplatnit nebo hájit právní nároky
 • Získali jsme váš souhlas (např. když vaše údaje zvláštní kategorie předáváme klientům, včetně jejich interních nebo externích auditorů), pokud je to smluvně vyžadováno nebo pokud klient takové informace výslovně požaduje, aby mohl dodržovat své vlastní pracovní procesy.
 • Předávání je nezbytné pro účely zdravotní a sociální péče (např. odborníkovi v oblasti pracovního lékařství, aby bylo možné poskytnout podporu během náborového procesu, pokud uchazeč trpí zdravotními potížemi nebo zdravotním postižením).
 • Předávání je nezbytné pro plnění povinností a výkon specifických práv společnosti Hays v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany (např. na základě vnitroskupinové situace při posuzování a uplatňování vašeho nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo určité dávky).
 • Toto předávání je nezbytné pro účely tzv. oprávněných zájmů, které sledujeme (jak je podrobně uvedeno v tabulkách výše)
 
 1. Dočasně přidělení pracovníci

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na kategorii dočasně přidělených pracovníků.

Kategorie „dočasně přidělení pracovníci“ zahrnují osoby, které se stanou zaměstnanci společnosti Hays pro účely výkonu dočasné práce pro klienta nebo jinou společnost skupiny Hays nebo se do téhož zapojí jiným způsobem. Pokud jste dočasně přidělený pracovník, budeme také nadále zpracovávat vaše osobní údaje jako uchazeče po celou dobu trvání vašeho dočasného pracovního zařazení a poté v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Otázka, zda a do jaké míry se na vás jako dočasně přiděleného pracovníka vztahují Zásady ochrany osobních údajů pro nábor zaměstnanců a Zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců, závisí na požadavcích platné místní legislativy. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde. Dočasný pracovní vztah znamená náš smluvní vztah s dočasně přidělenými pracovníky, když jsou zaměstnáni nebo najati přímo námi.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pokud vás přímo zaměstnáme nebo jinak zapojíme jako dočasně přiděleného pracovníka, budeme v závislosti na příslušných okolnostech a platné místní legislativě a požadavcích shromažďovat některé nebo všechny níže uvedené informace (vedle údajů shromážděných o uchazečích), abychom zajistili, že náš dočasný pracovní vztah probíhá bezproblémově a že jsme schopni plnit naše smluvní a jiné povinnosti vůči sobě navzájem a našim klientům v rámci našeho dočasného pracovního vztahu a našich povinností vůči třetím stranám, jako jsou finanční úřady a orgány státní správy. V některých jurisdikcích máme zakázáno zpracovávat některé údaje uvedené níže. V takových případech budeme v těchto jurisdikcích zpracovávat pouze tyto údaje, a to v rozsahu a za okolností povolených zákonem:

 • Informace o dočasně přidělených pracovnících
  • číslo zaměstnance/číslo sociálního zabezpečení/jiný identifikátor
  • umístění pracoviště pracovníka u klienta
  • podrobnosti o veškerých porušeních kázně nebo kárných řízeních z vašeho podnětu nebo proti vám, případně s jinou vaší účastí
  • podrobnosti o případném volnu, které si vezmete nebo o které požádáte během našeho dočasného pracovního vztahu
  • podrobnosti o uskutečněných cestách
  • údaje o povolení k pobytu nebo pracovním povolení
  • případně:
   • podrobnosti o veškerých stížnostech nebo disciplinárních řízeních z vašeho podnětu nebo proti vám, případně s jinou vaší účastí
   • informace o vaší výkonnosti při plnění pracovních povinností během dočasného pracovního vztahu, včetně údajů o případných odměnách a služebním postupu, informací o hodnoceních výkonnosti a jiných údajů souvisejících s vaším pracovním vztahem, o vaší spolupráci se spolupracovníky a veškerých případných vzniklých pracovněprávních problémech
 • Informace zvláštní kategorie
  • údaje o případné absenci ze zdravotních důvodů včetně informací týkajících se zdravotního stavu

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií námi shromažďovaných osobních údajů není kompletní.

Řada prvků výše uvedených položek je nezbytná k tomu, abychom mohli splnit smluvní závazky, které vůči vám a jiným osobám máme. Ze zákona nebo jinými předpisy je např. vyžadováno vaše identif. číslo v rámci systému sociálního zabezpečení (nebo jeho obdoby). Další údaje mohou být prostě jen prospěšné pro hladkost průběhu našeho dočasného pracovního vztahu nebo realizace předmětu našeho podnikání.

V závislosti na druhu konkrétních osobních údajů a důvodech, ze kterých tyto údaje zpracováváme, nemusíme být v případě, že nám tyto údaje odmítnete poskytnout, schopni zajistit splnění našich smluvních závazků a v mimořádných případech nemusíme být schopni v našem dočasném pracovním vztahu pokračovat.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Pokud vás přímo zaměstnáme nebo jinak zapojíme jako dočasně přiděleného pracovníka, shromažďujeme vaše údaje (kromě údajů již shromážděných o uchazeči) následujícími způsoby:

 • osobní údaje nám poskytnete,
 • osobní údaje získáme z jiných zdrojů.

Níže najdete podrobnější popis jednotlivých způsobů shromažďování údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete

Společnost Hays potřebuje znát některé vaše údaje, aby mohla plnit závazky, které vůči vám má, aby vytvořila podmínky pro splnění vašich závazků vůči ní a aby zajistila splnění našich vzájemných závazků. Tyto údaje umožňují běžné fungování dočasného pracovního vztahu a přispívají ke všemu, co obnáší.

Kromě informací, které poskytnete jako uchazeč, existuje mnoho způsobů, jak nám svoje informace můžete předat. Dle okolností a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky mohou tyto způsoby zahrnovat následující:

 • vyplnění registračního formuláře na začátku našeho dočasného pracovního vztahu,
 • při jednáních nebo komunikaci s vaším konzultantem, naším osobním oddělením nebo jinými spolupracovníky.

Druhy informací, které od vás tímto způsobem získáváme, zahrnují:

 • informace o dočasně přiděleném pracovníkovi,
 • informace zvláštní kategorie,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje získáváme i z jiných zdrojů. V závislosti na okolnostech a platné místní legislativě a dalších požadavcích může jít o osobní údaje získané následujícími způsoby:

 • pokud vás doporučí personální nebo jiná agentura, může nám poskytnout vaše osobní údaje,
 • vaše údaje získáme od třetích stran, které nám poskytují služby a na začátku našeho pracovního vztahu provedly naším jménem prověření vaší minulosti,
 • vaše osobní údaje nám mohou poskytnout vaši spolupracovníci,
 • vaše osobní údaje nám dle situace a v přesně vymezeném rozsahu mohou poskytnout lékaři nebo zdravotnický personál,
 • vaše osobní údaje nám může poskytnout vaše penzijní pojišťovna nebo správce zaměstnaneckých výhod,
 • vaše osobní údaje nám mohou poskytnout jiné třetí strany, jako například místní finanční úřad.

Druhy informací, které o vás tímto způsobem získáváme, zahrnují:

 • informace o dočasně přiděleném pracovníkovi,
 • informace zvláštní kategorie,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Jak osobní údaje používáme?

Pokud vás jako dočasně přiděleného pracovníka zaměstnáváme nebo jinak zapojíme přímo, použijeme vaše údaje pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového fungování našeho dočasného pracovního vztahu, včetně všech činností, které s takovým vztahem běžně souvisí, např.
  • usnadnění mzdových a fakturačních procesů, pokud je to relevantní pro vaši jurisdikci,
  • určení podmínek, za kterých pracujete během dočasného pracovního vztahu,
  • vedení záznamů o služebním postupu, zvýšení mzdy nebo vyplacených odměnách,
 • hodnocení vaší výkonnosti.

Podrobnější informace o způsobu, jakým jsou vaše údaje zpracovávány, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro nábor zaměstnanců. Například během procesu přijímání do pracovního poměru se společností Hays bude s dočasně přidělenými pracovníky zacházeno podobně jako s pracovníky nabíranými na pozice ve společnosti Hays a jejich osobní údaje během procesu náboru na tyto pozice budou zpracovávány způsoby popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů pro nábor zaměstnanců. V závislosti na platné místní legislativě si uvědomujeme, že do druhé z uvedených kategorií ve smyslu těchto Zásad nespadáte, ale vzhledem k tomu, že údaje používáme podobným způsobem, pro stejné účely, máme za to, že vám nebude vadit, když do těchto Zásad rychle zběžně nahlédnete, pokud máte zájem o více podrobností.

Otázka, zda a do jaké míry se na vás jako dočasně přiděleného pracovníka vztahují Zásady ochrany osobních údajů pro nábor zaměstnanců a Zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců, závisí na požadavcích platné místní legislativy. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Aktivity v rámci dočasného pracovního vztahu

 • Níže uvádíme různé způsoby zpracování a použití vašich osobních údajů ve spojení s naším dočasným pracovním vztahem, a to dle okolností a v souladu s platnou místní legislativou a dalšími požadavky. Upozorňujeme, že tento seznam není kompletní.
 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud je to nezbytné pro plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy.
 • V bodu 1b) čl. 6 GDPR se uvádí, že můžeme zpracovávat údaje, pokud je to „nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro podniknutí kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy“.
 • Bod 1f) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů“.
 • Nemyslíme si, že některá z činností, ve vztahu k nimž se opíráme o oprávněné zájmy, nějakým způsobem poškozuje dočasně přidělené pracovníky – ve skutečnosti nám pomáhají nabízet vám lépe přizpůsobené a efektivnější služby. Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pokud zpracováváme vaše údaje pro náborové aktivity na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro usnadnění dočasného pracovního vztahu, včetně:

 • usnadnění mzdového účetnictví a fakturace,
 • určení podmínek, za kterých dočasně přidělení pracovníci pracují během dočasného pracovního vztahu,
 • ukládání údajů o dočasně přiděleném pracovníkovi do databáze (včetně data nástupu a délky trvání úkolu, hodin odpracovaných během úkolů a v některých jurisdikcích záznamů o případném služebním postupu, zvýšení platu nebo udělených odměnách),
 • posuzování výkonnosti dočasně přidělených pracovníků,
 • poskytování zpětné vazby dočasně přiděleným pracovníkům ve vztahu k úkolům,
 • řešení absencí.
 • Informace o dočasně přidělených pracovnících
 • Informace zvláštní kategorie

Pokud jste s námi uzavřeli dočasný pracovní vztah, budeme se opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud je zpracování, o jehož provádění usilujeme, nezbytné pro účely této smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

Jinak se budeme opírat o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom dočasný pracovní vztah usnadnili.

Pokud potřebujeme zpracovávat vaše údaje zvláštní kategorie (např. podrobnosti o případné absenci pro nemoc včetně informací týkajících se zdravotního stavu), budeme zpracovávat vaše osobní údaje tímto způsobem, pokud máme oprávněný zájem a je nezbytné, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely zdravotní a sociální péče a platná místní legislativa nám umožňuje zpracovávat vaše údaje tímto způsobem i bez získání vašeho souhlasu. Pokud platná místní legislativa vyžaduje, abychom získali váš souhlas, uděláme to.

Poskytování údajů

 • Pokud vás jako dočasně přiděleného pracovníka zaměstnáme nebo zapojíme přímo, můžeme vaše osobní údaje sdílet s řadou jiných stran, abychom zajistili bezproblémový průběh našeho dočasného pracovního vztahu. Vaše osobní údaje můžeme například sdílet s příslušnými spolupracovníky v rámci společnosti Hays (což může zahrnovat i spolupracovníky zahraničních poboček), s klientem a případně s lékařskými odborníky, jako je váš praktický lékař nebo specialista na pracovní lékařství (například pro účely případných posouzení úpravy vhodnosti prováděné práce).
 • Obecně se budeme opírat o stejné právní základy, které jsou uvedeny v části zabývající se výše uvedenými činnostmi v oblasti dočasných pracovních vztahů podle kontextu.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do oddílu nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 
 1. Klienti

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na klienty.

Mezi klienty patří naši zákazníci, klienti a další osoby, kterým společnost Hays poskytuje služby v rámci předmětu svého podnikání nebo o kterých se důvodně domnívá, že by o naše služby mohly mít zájem. Za určitých okolností poskytuje společnost Hays služby jednotlivým zaměstnancům, kteří pracují pro organizace klientů, jako jsou školení pro pedagogické pracovníky, kteří pracují pro klienty v oblasti vzdělávání. Upozorňujeme, že v tomto smyslu Hays požaduje, aby klienti s příslušnými částmi Zásad ochrany osobních údajů (především s kapitolami věnovanými klientům, návštěvníkům a uživatelům webových stránek) seznámili i své zaměstnance.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Zajímá vás podrobnější pohled na to, jaké druhy vašich osobních údajů shromažďujeme? Zde je podrobnější přehled informací, které budeme shromažďovat. Kromě níže popsaných informací pak máme v dané situaci samozřejmě ještě zákonnou povinnost zpracovávat i veškeré osobní údaje.

Údaje, které shromažďujeme o klientech, jsou obvykle velmi omezené. Obecně potřebujeme pouze vaše kontaktní údaje nebo podrobnosti o jednotlivých kontaktních osobách ve vaší organizaci, abychom mohli zajistit, že vás můžeme kontaktovat ohledně našich služeb a že náš vztah bude probíhat bez problémů, a také abychom mohli za určitých okolností poskytovat služby vašim zaměstnancům. Uchováváme také informace o vašich online činnostech souvisejících s profily uchazečů a jinými materiály, které společnost Hays zveřejňuje. Tyto informace používáme k tomu, abychom zajistili relevantní a včasnou marketingovou komunikaci. Uchováváme případně také doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace. Za určitých okolností, například když spolupracujete s našimi týmy pro finance a vymáhání pohledávek, mohou být naše hovory s vámi zaznamenány v závislosti na platné místní legislativě a požadavcích. Pokud budeme z jakéhokoli důvodu potřebovat další osobní údaje, dáme vám vědět:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje

o vaší osobě nebo o jednotlivých kontaktních osobách ve vaší organizaci, včetně těchto:

  • jméno a příjmení
  • názvy pracovních pozic
  • telefonní čísla
  • e-mailové adresy
 • Automaticky shromažďované informace
  • informace týkající se vašeho online kontaktu s profily uchazečů
  • informace týkající se vaší online kontaktu s jinými materiály zveřejněnými společností Hays
  • IP adresa
  • jiné informace o používání, které se nám rozhodnete sdělit, včetně dat, časů a četnosti, s jakou přistupujete k našim službám
  • volby uživatele (např. marketingové preference),
  • přehledy o uživatelích
  • informace o protokolování a odstraňování problémů
  • informace o zařízení při instalaci a používání našich služeb a o přístupu k nim
  • údaje o prohlížení webových stránek, např. počet prohlížených stránek (omezeno na webové stránky společnosti Hays)
  • e-mailová komunikace se společností Hays
  • informace o poloze (odvozené z pracovních pozic, IP adresy, historie aplikace nebo dat uložených systémem)
  • informace o přístupu k účtu (např. čísla PIN pro účely ověření účtu)
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
  • doplňující informace, které nám o vás případně sdělí naši uchazeči, případně které získáme od jiných třetích stran
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
  • další informace, které se vy nebo někdo ve vaší organizaci rozhodnete nám sdělit, včetně případů, kdy s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu nebo jinak

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií námi shromažďovaných osobních údajů není kompletní.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky nebo kliknete na odkazy v e-mailu nebo textové zprávě od nás, budeme také shromažďovat určité údaje, které od vás obdržíme. V případě zájmu naleznete další informace v části těchto Zásad ochrany osobních údajů nazvané Osobní údaje podle kontextu, která se vztahuje na uživatele webových stránek.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje klienta shromažďujeme těmito způsoby:

 • osobní údaje získáme přímo od vás,
 • osobní údaje shromáždíme nebo získáme z jiných zdrojů,
 • automatické shromažďování osobních údajů.

Osobní údaje, které získáme přímo od vás

 • Máme společný cíl – chceme do vaší organizace přivést ty nejlepší zaměstnance. Údaje od vás obvykle získáme dvojím způsobem:
  • když nás aktivně kontaktujete, obvykle telefonicky nebo e-mailem, popřípadě
  • když vás kontaktujeme my, ať už telefonicky nebo e-mailem, případně spíše obecně v rámci obchodní činnosti našich konzultantů.
 • Druhy informací, které od vás tímto způsobem získáváme, zahrnují:
  • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
  • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů

 • Pokud je to vhodné (a také v souladu s platnou místní legislativou a požadavky), budeme si o vaší osobě nebo o vašich spolupracovnících opatřovat další informace z jiných zdrojů, a to obecně prostřednictvím hloubkové prověrky nebo jiných znalostí z tržního prostředí uvedených níže:
  • průzkumy trhu prováděné třetími stranami a analýzy online nebo off-line médií (které můžeme provádět sami nebo prostřednictvím najatých organizací),
  • údaje od hodnověrných dodavatelů seznamů údajů o přímých kontaktech mezi podniky, pokud jsme schopni tyto údaje z těchto zdrojů použít v souladu s GDPR,
  • seznamy delegátů vyslaných na relevantní události,
  • další vybrané zdroje nebo zdroje třetích stran (např. od našich uchazečů, pokud nám vaše údaje poskytnou za účelem potvrzení referencí z vaší strany).
 • Druhy informací, které tímto způsobem získáme, mohou zahrnovat informace, které o vás poskytnou jiné osoby, jak je popsáno v části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“ a uvedené výše.

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, případně odkazů a e-mailů

 • Pokud navštívíte naše webové stránky nebo si přečtete e-mail nebo případně textovou zprávu od nás (nebo na ně kliknete) a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky budeme vaše údaje také shromažďovat automaticky nebo na základě toho, že nám je poskytnete. Více informací najdete v části těchto Zásad ochrany osobních údajů nazvané Osobní údaje podle kontextu, která se vztahuje na uživatele webových stránek.
 • Druhy informací, které o vás tímto způsobem shromažďujeme, zahrnují i tzv. automaticky shromažďované informace popsané v části nazvané „Jaký druh osobních údajů shromažďujeme?“ uvedené výše.

Jak osobní údaje používáme?

Údaje o klientech používáme v rámci:

 • poskytování našich služeb,
 • marketingových aktivit,
 • usnadnění vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.

Poskytování našich služeb

 • Naše služby zhruba vzato obnášejí: (i) zajišťování uchazečů o pracovní místa, (ii) služby RPO, (iii) programy MSP, (iv) poradenské a konzultační služby. Níže je uveden seznam způsobů, kterými při realizaci naší hlavní činnosti používáme vaše údaje.
 • Poskytujeme také služby vašim zaměstnancům, jako jsou školení pro pedagogické pracovníky, kteří pracují pro naše klienty v oblasti vzdělávání, což bude vyžadovat, abychom používali jejich osobní údaje, abychom jim umožnili přístup k těmto službám.
 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů.
 • Bod 1f) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů“.
 • Jsme přesvědčeni, že žádná z činností, ve vztahu k nimž se opíráme o oprávněné zájmy, žádným způsobem neohrožuje klienty. Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro oslovení klientů ohledně našich služeb, včetně těchto činností:

 • uchovávání údajů klientů v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně našich služeb,
 • uchovávání záznamů o našich rozhovorech a setkáních, abychom vám mohli poskytovat služby na míru.
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, tedy je to v našem i ve vašem zájmu:

 • abychom vás mohli kontaktovat ohledně našich služeb, abychom vám nebo vaší organizaci poskytli vhodné uchazeče, program MSP, služby RPO a popřípadě konzultační a poradenské služby.

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro:

 • poskytování služeb spolupracovníkům/zaměstnancům klientů společnosti Hays,
 • pořizování videozáznamů o účasti klientů (a jejich spolupracovníků a zaměstnanců) na školeních nebo setkáních pro účely interního školení nebo sledování, popřípadě sledování interních standardů dodržování předpisů.
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Videozáznam

Oprávněné zájmy, tedy je to v našem i ve vašem zájmu:

 • abychom za určitých okolností mohli kontaktovat vaše spolupracovníky či zaměstnance ohledně našich služeb, jako jsou vzdělávací kurzy.

Pokud o vás nahráváme video, požádáme vás o souhlas ještě předtím, než začneme nahrávat, budeme se však nicméně opírat o oprávněné zájmy ve vztahu k našemu používání údajů pro školení/monitorování a pro udržování standardů dodržování předpisů.

Shromažďování a zpracování údajů klienta v průběhu provádění těchto činností:

 • průzkumy spokojenosti zákazníků,
 • průzkum trhu prováděný společností Hays, který budeme používat k získávání informací pro naše marketingové materiály a další informační materiály, jako jsou studie, zprávy a články (např. průvodci platem od společnosti Hays).

Pokud budou údaje zveřejněny, budou zveřejněny pouze v agregované/anonymizované podobě.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, jmenovitě je v našem i ve vašem zájmu:

 • zlepšovat a rozvíjet poskytované náborové služby, a to tím, že přihlédneme k vaší zpětné vazbě a začleníme ji do našich procesů, kde to považujeme za nezbytné.

Zpracování údajů o klientech v průběhu plnění závazků společnosti Hays vyplývajících ze smluv uzavřených mezi společností Hays a třetími stranami v souvislosti s náborem, jako jsou potenciální uchazeči, které společnost Hays identifikuje jako vhodné k pracovní pozici v organizaci klienta

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu plnit naše povinnosti vyplývající ze smluv s třetími stranami, jako jsou potenciální uchazeči, abychom vám mohli pomoci najít vhodné zaměstnance.

V některých jurisdikcích pomocí procesu ověřování identity pomocí webového videa k ověření totožnosti klienta a zdokumentování tohoto procesu

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje (včetně kopie řidičského průkazu, popřípadě pasu nebo občanského průkazu)
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Videozáznam

Pokud je to prováděno ve vaší jurisdikci, požádáme vás o souhlas ještě předtím, než začneme nahrávat, pokud jsme ale podle platných právních předpisů nuceni ověřit vaši totožnost (např. v souvislosti s platebními službami), opíráme se nicméně o dodržování zákonné povinnosti.

Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Shromažďování a zpracování údajů o klientech v průběhu získávání referencí uchazečů od klientů a sdílení těchto údajů s třetími stranami, které tyto reference vyžadují, pokud je to vhodné

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Reference o uchazeči

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu získat reference na uchazeče v průběhu poskytování našich služeb a ověřit podrobnosti, které poskytli

Marketingové činnosti

 • V závislosti na případné úpravě místní legislativy a požadavků nebudeme v žádném případě požadovat váš souhlas se zasíláním marketingových materiálů, jako je náš Global Skills Index, na firemní poštovní nebo e-mailové adresy.
 • V případě vaší nespokojenosti máte právo odběr marketingových materiálů od nás odhlásit; více o tom, jak na to, se dozvíte v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ve smyslu marketingových činností ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Údaje klientů zpracováváme za účelem správného zacílení příslušných marketingových kampaní týkajících se služeb společnosti Hays.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Oprávněné zájmy, zejména pokud se na vás chceme obrátit, abychom vás informovali o našich službách, a domníváme se, že by bylo ve vašem zájmu dozvědět se o podobných službách, o které již byl z vaší strany zájem projeven.

Profilování, algoritmy a automatizované rozhodování

 • Profilování je druh zpracování, které nám umožňuje lépe porozumět informacím, které shromažďujeme, a které nám pomáhají vytvořit pro vás personalizovaný „profil“. Díky tomu jsme schopni získat lepší představu o tom, jakým způsobem rádi komunikujete s námi a našimi službami, o druzích vašich požadavků na nás, a samozřejmě i o všem, co se vám nelíbí. Účelem vytváření tohoto personalizovaného profilu je na naší straně umožnit nám poskytovat vám nejlepší možné služby a maximalizovat šance, že vám budeme schopni rychle a efektivně poskytnout přístup k obsahu, který je pro vás pravděpodobně relevantní a užitečný.
 • Budeme používat metody profilace ve vztahu k vašim osobním údajům, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak je podrobně uvedeno v tabulce níže. V případě vaší nespokojenosti máte za určitých okolností právo vznést námitku a můžete se dozvědět více o tom, jak a kdy to udělat, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Vzhledem k šíření stále novějších a lepších technologií mohou některé z činností v rámci profilace a zpracování, kde se využívají automatizované systémy, například ty, které jsou popsány výše, představovat automatizované rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR. To znamená proces rozhodování automatizovanými prostředky s omezeným nebo dokonce žádným lidským zásahem při rozhodování. Automatizované rozhodování ve vztahu k osobním údajům použijeme pouze tehdy, pokud to považujeme za nezbytné pro provedení předsmluvních kroků provedených na vaši žádost.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie nebo pixelů pro účely personalizace a používání těchto údajů pro účely profilace, abychom mohli klientům zobrazovat cílený i personalizovaný obsah

 To bude mimo jiné zahrnovat tyto činnosti:

 • personalizace užívání webu klienty, včetně pokud jde o pozice, na které jsou při návštěvě webu upozorňováni,
 • vydávání doporučení pro redakční obsah, o kterém si myslíme, že by mohl být pro klienty zajímavý (např. zprávy o vývoji v jejich odvětví),
 • personalizace marketingového obsahu, který klienti obdrží prostřednictvím webových stránek, e-mailu a dalších marketingových kanálů (pokud s tímto marketingem souhlasili).

Tyto soubory cookie a pixely pro účely personalizace se používají k pochopení toho, jak klienti komunikují s webovými stránkami, a to zaznamenáváním návštěvy webových stránek, jednotlivých navštívených stránek, provedených interakcí a odkazů, na které přešli. Společnost Hays tyto informace použije k tomu, aby porozuměla tomu, co by klienty mohlo zajímat, a přizpůsobila to, co jim odpovídajícím způsobem zobrazí a odešle.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Bude to konkrétněji řečeno zahrnovat:

 • osobní údaje klienta a informace o hledání zaměstnanců klientem (tj. jak jsou odeslány prostřednictvím formuláře nebo obdrženy z našich systémů),
 • podrobnosti o interakcích klientů s webovými stránkami (např. žádosti, návštěvy webových stránek) a další informace obdržené ze systémů (např. název pracovní pozice, předchozí žádosti),
 • informace o poloze – odvozené z pracovních pozic IP, adresy, historie aplikace nebo dat uložených systémem,
 • digitální identifikátory – IP adresa, soubory cookies pro účely personalizace,
 • údaje o prohlížení webových stránek, údaje o odesílání formulářů a údaje o zapojenosti prostřednictvím e-mailu,
 • marketingové preference.

Než do vašeho zařízení soubory cookie/pixely pro účely personalizace umístíme a tuto funkci povolíme, získáme váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách.

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k personalizaci, kterou následně provádíme.

Domníváme se, že je v našem (a někdy i ve vašem) zájmu:

 • zvýšení aktivity a zlepšení užitné hodnoty při používání našich služeb, a to zvýšením relevance obsahu, který na webových stránkách a v e-mailových kampaních společnosti Hays vidíte,
 • zvyšování počtu žádostí, míry konverze a užitečnosti aplikací poskytováním individuálních doporučení ohledně nabídek práce,
 • podpora vašeho návratu na naše webové stránky tím, že vám umožníme maximální užitnou hodnotu,
 • snížení míry okamžitého opuštění webových stránek,
 • zvýšení míry zapojenosti prostřednictvím e-mailu (tj. frekvence, s jakou uživatelé využívají proklik z e-mailu).

Společnost Hays může chování klientů na webu zaznamenávat a analyzovat pomocí různých datových položek, např. počtu uskutečněných návštěv webu, počtu vyhledaných uchazečů) s cílem udělit klientovi vážené „skóre přístupnosti“ s cílem poskytnout představu o potřebách klientů a v případě potřeby umožnit společnosti Hays na to navázat.

Konzultanti použijí tato skóre v rámci užšího výběru a klasifikace jak je podrobněji popsáno níže a jako faktor při rozhodování o tom, zda klienta oslovit nebo mu zobrazit pozice (a co zobrazit), což bude sloužit k doplnění dalších údajů, které společnost Hays o klientovi má.

Shromažďování webových údajů společností Hays se bude opírat o soubory cookie a pixely pro účely personalizace, které umístí na zařízení klientů v rámci výše popsaných personalizačních činností.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách získáme ještě dříve, než do vašeho zařízení soubory cookie a pixely pro účely personalizace umístíme.

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Upozorňujeme nicméně, že smíme i nadále provádět hodnocení zapojenosti, i když na vašem zařízení soubor cookie pro účely personalizace umístěn není (např. můžeme přihlížet k údajům, které o vás již máme v našich systémech, abychom vám mohli přidělit skóre zapojení, i když je z vaší strany již souhlas s použitím souboru cookie pro účely personalizace odvolán).

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k přidělení skóre zapojenosti a následnému použití tohoto skóre.

Domníváme se, že je v našem oprávněném zájmu přidělit vám skóre zapojenosti, abychom našim konzultantům pomohli při rozhodování ve vztahu k navrhování relevantních služeb a zasílání relevantních sdělení.

Údaje, které prostřednictvím souborů cookie a pixelů pro účely personalizace společnost Hays shromažďuje, např. chování na webu, jako jsou údaje o interakcích klientů s webovými stránkami (žádosti, návštěvy webových stránek aj.) a další, můžeme použít k obohacení údajů o klientovi a jeho stávajícím profilu, které již ve svých systémech má.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách získáme ještě dříve, než do vašeho zařízení soubory cookie a pixely pro účely personalizace umístíme.

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k používání údajů, které o vás shromažďujeme, abychom obohatili váš stávající profil v našich systémech.

Domníváme se, že je v našem oprávněném zájmu obohatit údaje, které o vás uchováváme, abychom našim konzultantům pomohli při rozhodování ve vztahu k navrhování relevantních služeb a zasílání relevantních sdělení.

Poskytování údajů

 • Vaše údaje poskytujeme za těmito účely: (i) primárně abychom zajistili, že vám poskytneme vhodnou skupinu uchazečů, (ii) abychom vám poskytli program MSP (nebo s tím pomohli jiné organizaci), (iii) abychom vám poskytli služby RPO (nebo s tím pomohli jiné organizaci), (iv) abychom vám poskytli poradenské a konzultační služby, popřípadě (v) abychom poskytli služby vašim zaměstnancům, jako jsou školení pro pedagogické pracovníky, kteří pro naše klienty pracují v oblasti vzdělávání. Pokud neuvedete něco jiného, poskytneme vaše údaje také některé ze společností naší skupiny a spolupracujících třetích stran, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým služby poskytujeme my.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do části nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Zpřístupnění údajů klientů příjemcům uvedeným v části nazvané „Komu osobní údaje poskytujeme“, včetně přenosu, ukládání a zpracování těchto údajů mimo území Spojeného království nebo Evropského hospodářského prostoru pro účely uvedené v předchozích tabulkách

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • automaticky shromažďované informace,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby,
 • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí.
 • Předávání (např. našim odborným poradcům) je nezbytné k tomu, aby nám pomohlo stanovit, uplatnit nebo hájit právní nároky
 • Toto předávání je nezbytné pro účely tzv. oprávněných zájmů, které sledujeme (jak je podrobně uvedeno v tabulkách výše)

Usnadnění vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků

 • Za spíše neobvyklých okolností použijeme vaše osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu, který nám pomůže stanovit, uplatnit nebo hájit právní nároky.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Uchování, poskytování a jiné zpracování údajů o klientovi za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • automaticky shromažďované informace,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby,
 • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí.

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu vyhledat a získat právní poradenství, pokud jej potřebujeme, a chránit se v souvislosti se soudními a jinými spory

 
 1. Dodavatelé a jiné třetí strany

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na dodavatele.

Kategorie dodavatelů zahrnuje mimo jiné partnery, společnosti (včetně živnostníků) a atypické pracovníky, jako např. nezávislé dodavatele nebo OSVČ, kteří společnosti Hays poskytují své služby. Za určitých okolností zadá společnost Hays služby, které svým klientům poskytuje, třetím stranám. Tyto třetí strany budou své služby poskytovat jménem společnosti Hays. V tomto smyslu pohlížíme z pohledu ochrany osobních údajů na dodavatele, kteří jsou nezávislí dodavatelé, OSVČ nebo zaměstnanci dodavatelů, jako na uchazeče. Upozorňujeme, že v tomto smyslu společnost Hays požaduje, aby dodavatelé své zaměstnance seznámili s příslušnými částmi Zásad ochrany osobních údajů (především s kapitolami věnovanými uchazečům).

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje také na jiné strany, s nimiž máme obchodní nebo jiný druh vztahu (od investorů až po charitativní organizace).

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O dodavatelích a jiných třetích stranách, s nimiž vedeme obchodní vztah (např. investoři) mnoho údajů neshromažďujeme – jednoduše řečeno, potřebujeme, aby náš vztah probíhal bezproblémově. Budeme shromažďovat údaje o kontaktních osobách ve vaší organizaci, např. jména a příjmení, telefonní čísla a e-mailové adresy. V případě dodavatelů budeme dále shromažďovat bankovní údaje, abychom mohli realizovat platby. Uchováváme případně také doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace. Za určitých okolností, například když dodavatel spolupracuje s našimi týmy pro finance a vymáhání pohledávek, mohou být naše hovory s vámi zaznamenány v závislosti na platné místní legislativě a požadavcích:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje

o vaší osobě nebo o jednotlivých kontaktních osobách ve vaší organizaci, včetně těchto:

  • jméno a příjmení
  • názvy pracovních pozic
  • telefonní čísla
  • e-mailové adresy
  • bankovní údaje služebního účtu
  • identifikační číslo
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
  • doplňující informace, které nám o vás sdělí naši uchazeči nebo klienti, případně které získáme od jiných třetích stran
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
  • další informace, které se vy nebo někdo ve vaší organizaci rozhodnete nám sdělit, včetně případů, kdy s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu nebo jinak

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií námi shromažďovaných osobních údajů není kompletní.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky nebo kliknete na odkazy v e-mailu nebo textové zprávě od nás, budeme také shromažďovat určité údaje, které od vás obdržíme. V případě zájmu naleznete další informace v části těchto Zásad ochrany osobních údajů nazvané Osobní údaje podle kontextu, která se vztahuje na uživatele webových stránek.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje dodavatelů a dalších třetích stran shromažďujeme následujícími způsoby:

 • osobní údaje získáme přímo od vás,
 • osobní údaje shromáždíme nebo získáme z jiných zdrojů.

Osobní údaje, které získáme přímo od vás

 • Údaje od vás obvykle získáme dvojím způsobem:
  • když nás aktivně kontaktujete, obvykle telefonicky nebo e-mailem, popřípadě
  • když vás kontaktujeme, a to buď telefonicky, nebo e-mailem.
 • Druhy informací, které od vás tímto způsobem získáváme, zahrnují:
  • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
  • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů

 • Pokud je to vhodné (a také v souladu s platnou místní legislativou a požadavky), budeme si o vaší osobě nebo o vašich spolupracovnících opatřovat další informace z jiných zdrojů, a to obecně prostřednictvím hloubkové prověrky nebo jiných znalostí z tržního prostředí uvedených níže:
  • průzkumy trhu prováděné třetími stranami a analýzy online nebo off-line médií (které můžeme provádět sami nebo prostřednictvím najatých organizací),
  • seznamy delegátů vyslaných na relevantní události,
  • od jiných omezených zdrojů a třetích stran.
 • Druhy informací, které tímto způsobem získáme, mohou zahrnovat informace, které o vás poskytnou jiné osoby, jak je popsáno v části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“ a uvedené výše.

Jak osobní údaje používáme?

 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů.
 • V žádném případě nebudeme žádat o váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení na firemní poštovní nebo e-mailové adresy.
 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů. Bod 1f) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů“.
 • Jsme přesvědčeni, že žádná z činností žádným způsobem neohrožuje dodavatele. Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Uchovávání údajů o dodavatelích a jiných třetích stranách (a v případě potřeby jejich aktualizace) do databáze společnosti Hays, aby mohla společnost Hays dodavatele a třetí strany kontaktovat v souvislosti s dohodami a obchodními vztahy společnosti Hays s těmito subjekty.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, tedy je to v našem i ve vašem zájmu:

 • abychom vás mohli informovat o opatřeních námi zavedených.

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro získání podpory a služeb od dodavatelů a udržování obchodních vztahů s jinými třetími stranami

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, jmenovitě je v našem i ve vašem zájmu:

 • abychom od vás za určitých okolností obdrželi informace o vašich službách,
 • vedení našeho obchodního vztahu s vámi.

Pokud jste fyzická osoba (např. dodavatel, který působí jako živnostník) nebo pokud s námi máte uzavřenou smlouvu, nebo se ji chystáte uzavřít, nebo pokud v průběhu uzavírání smlouvy podáváte nějaký požadavek, můžeme se případně opírat o právní základ v podobě smluvního plnění.

V omezených případech se budeme muset opírat o dodržování právního základu v podobě právního závazku, pokud jsme podle platných právních předpisů nuceni provádět různé kontroly ve vztahu k našim dodavatelům a jiným třetím stranám, např. ve vztahu k ověřování, zda jsou vypláceny odvody na sociální zabezpečení, a získávání seznamů zahraničních zaměstnanců.

Uchování, poskytování a jiné zpracování údajů o dodavatelích a třetích stranách za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků

Skutečně použité informace závisí na faktických okolnostech, ale mohou zahrnovat následující:

 •  hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • informace, které o vás poskytují jiné osoby,
 • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí.

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu vyhledat a získat právní poradenství, pokud jej potřebujeme, a chránit se v souvislosti se soudními a jinými spory

V některých jurisdikcích pomocí procesu ověřování identity pomocí webového videa k ověření totožnosti dodavatele nebo třetí strany a zdokumentování tohoto procesu

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje (včetně kopie řidičského průkazu, popřípadě pasu nebo občanského průkazu)
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Videozáznam

Pokud je to prováděno ve vaší jurisdikci, požádáme vás o souhlas ještě předtím, než začneme nahrávat, opíráme se nicméně o následující:

 • plnění zákonné povinnosti pokud jsme podle platných právních předpisů nuceni ověřit vaši totožnost (např. v souvislosti s platebními službami),
 • podmínka oprávněných zájmů, pokud nejsme ze zákona povinni ověřit vaši totožnost, ale je to v našem oprávněném zájmu, abychom udrželi interní standardy dodržování předpisů.

Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Poskytování údajů

 • Pokud jsme vás identifikovali jako dodavatele nebo jinou třetí stranu a pokud neuvedete jinak, můžeme vaše informace poskytnout jakékoli společnosti naší skupiny a spolupracující třetí straně, jako např. naši poskytovatelé služeb, a to pro účely kontaktování ohledně našich služeb.
 • Obecně se budeme opírat o stejné právní základy, které jsme uvedli ve výše uvedené části.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do oddílu nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 
 1. OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POSKYTUJÍCÍ REFERENCE, KONTAKTNÍ OSOBY V PŘÍPADĚ NOUZE A VYŽIVOVANÉ OSOBY

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na osoby, jejichž údaje získáváme od uchazečů a zaměstnanců společnosti Hays. Ty mohou zahrnovat kontaktní osoby pro případ nouze a osoby poskytující reference. Tyto kontakty využijeme pouze za odpovídajících okolností.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme?

U osob poskytujících reference si ověřujeme jenom informace, které o uchazečích už máme, abychom jim dokázali zajistit pracovní pozici, o niž opravdu stojí. Kontaktní údaje pro případ nouze nám umožňují spojit se v takové situaci s konkrétní osobou. K tomu, abychom požádali o reference, samozřejmě potřebujeme kontaktní údaje příslušné osoby (tedy jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Uvedené údaje budeme potřebovat i v případech, kdy vás uchazeč nebo náš zaměstnanec uvede jako svoji kontaktní osobu pro případ nouze, na kterou se můžeme obrátit v případě úrazu nebo nehody.

Shromažďujeme vaše datum narození, kontaktní údaje a případně některé údaje o zdravotním stavu, pokud vás člen našeho personálu uvedl jako vyživovanou osobu nebo příjemce jakéhokoli jiného druhu v souvislosti s jeho zaměstnáním nebo pokud člen našeho personálu uplatňuje určitá zaměstnanecká práva. Můžeme vám také poskytnout (odvozením) některé omezené informace o vaší pohlavní orientaci, pokud vás člen našeho personálu identifikuje jako manžela nebo partnera, když vás uvede jako vyživovanou osobu, nejbližšího příbuzného nebo kontaktní osobu pro případ nouze:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
  • jméno a příjmení
  • věk/datum narození
  • rodinný stav
  • kontaktní údaje
  • používání služebního vozidla svěřeného zaměstnanci
 • Informace zvláštní kategorie
  • podrobnosti o pohlavní orientaci (odvozené) a fyzickém nebo duševním zdravotním stavu, například pokud je to nezbytné v souvislosti s nárokem příjemce na výhodu spojenou s jeho zaměstnáním nebo pokud to sdělíte prostřednictvím poskytnutí podrobností o nejbližším příbuzném
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby
  • doplňující informace, které nám o vás na základě vlastního rozhodnutí sdělí osoby poskytující reference
  • další informace, které nám o vás případně sdělí zaměstnanec
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
  • jakékoli další informace, které nám případně poskytnete, včetně případů, kdy s námi korespondujete prostřednictvím e-mailu nebo jinak

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií osobních údajů, které shromažďujeme, není kompletní. Určité údaje od vás budeme také shromažďovat, pokud vstoupíte na naše webové stránky nebo kliknete na odkazy v e-mailu od nás. V případě zájmu naleznete další informace v části těchto Zásad ochrany osobních údajů nazvané Osobní údaje podle kontextu, která se vztahuje na uživatele webových stránek.

Jak osobní údaje používáme?

Informace, které nám o vás uchazeč nebo zaměstnanec poskytne, použijeme pouze pro následující účely:

 • pokud vás naši uchazeči nebo zaměstnanci uvedou jako kontaktní osobu pro případ nouze, obrátíme se na vás v případě nehody nebo úrazu, které se těchto osob týkají,
 • pokud jste byli zaměstnancem nebo dočasně přiděleným pracovníkem uvedeni jako nejbližší příbuzný nebo vyživovaná osoba nebo jakýkoli jiný druh příjemce, uložíme vaše osobní údaje, abychom zajistili, že osobní záznamy tohoto zaměstnance nebo dočasně přiděleného pracovníka jsou správné, a použijeme vaše osobní údaje v případě potřeby k poskytování zaměstnaneckých výhod a vyplácení odměny a zpřístupnění vašich údajů příslušnému poskytovateli výhod,
 • pokud vás uchazeč nebo potenciální zaměstnanec označí jako osobu poskytující reference, budeme vás kontaktovat, abychom referenci získali nebo poskytli vaše údaje třetí straně, která tak učiní naším jménem. Pokud jste požádáni o poskytnutí reference na základě vašich odborných zkušeností s uchazečem a pokud si myslíme, že byste mohli mít zájem stát se naším klientem, můžeme také použít vaše údaje k tomu, abychom vás z tohoto pohledu kontaktovali (v souladu s platnou místní legislativou a požadavky).

Pro uvedené účely můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, případně je to v souladu s platnou místní legislativou.

V případě vaší nespokojenosti máte právo vznést námitku a můžete se dozvědět více o tom, jak na to, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro:

 • reagování na nehody a mimořádné události, včetně ukládání údajů o osobách, jejichž údaje Hays získává od uchazečů a zaměstnanců, daných kontaktních osob pro případ nouze a vyživovaných osob, do databáze
 • poskytování zaměstnaneckých výhod a vyplácení odměňování, včetně ukládání údajů o osobách, jejichž údaje Hays získává od zaměstnanců a dočasně přidělených pracovníků, daných vyživovaných osob, do databáze a jejich předávání poskytovatelům výhod, pokud je to vhodné
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí (např. informace, které nám sdělíte v záznamu)
 • Informace, které o vás poskytují jiné osoby

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu:

 • mít prostředky, jak vás kontaktovat v případě nehody nebo nouze,
 • poskytovat případnou mzdu nebo odměnu, která vám náleží, jako součást zaměstnaneckých výhod nebo výhod dočasně přiděleného pracovníka.

Shromažďování a zpracovávání údajů osob, jejichž údaje společnost Hays získává od uchazečů a zaměstnanců, jako jsou například osoby poskytující reference, v průběhu komunikace s osobami poskytujícími reference za účelem získání referencí o uchazečích nebo zaměstnancích a poskytování těchto údajů třetím stranám, které v případě potřeby vyžadují reference

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Reference o uchazeči

Oprávněné zájmy, jmenovitě je v našem zájmu získat reference na zaměstnance a uchazeče v průběhu poskytování našich služeb a ověřit podrobnosti, které poskytli

Používání údajů osob, jejichž údaje společnost Hays získává od uchazečů a zaměstnanců, jako jsou osoby poskytující reference, kontaktní osoby pro případ nouze a vyživované osoby, k provádění marketingových činností za účelem propagace služeb společnosti Hays v případech, kdy se společnost Hays domnívá, že by daná osoba mohla mít zájem stát se klientem (v souladu s platnou místní legislativou a požadavky)

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje

Získáme váš souhlas formou přihlášení k odběru.

Poskytování údajů

 • Pokud neuvedete něco jiného, můžeme vaše údaje také poskytnout některé ze společností naší skupiny a spolupracujících třetích stran, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým služby poskytujeme my.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do oddílu nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

 
 1. Uživatelé webových stránek

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na uživatele webových stránek.

Uživatelé webových stránek zahrnují jakoukoli osobu, která navštíví některé z webových stránek společnosti Hays nebo použije některou z jejích mobilních aplikací.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O návštěvnících našich webových stránek shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu naší webové stránky a řídit poskytování našich služeb. Do této kategorie patří informace o tom, jak používáte náš web nebo naše aplikace, jak často je navštěvujete nebo k nim přistupujete, z jakého prohlížeče, místa a zařízení to děláte, v jakém jazyce si web prohlížíte a v jakých časech je náš web nejvyhledávanější. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo mobilních aplikací, například pomocí chatu, nebo když se zaregistrujete k odběru některého z našich zpravodajů, webinářů nebo se zúčastníte další nabídky uvedené na našem webu nebo v mobilní aplikaci, budeme shromažďovat informace, které nám případně poskytnete, například vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
  • jméno a příjmení
  • telefonní čísla
  • e-mailové adresy
 • Automaticky shromažďované informace
  • informace týkající se vaší online kontaktu s materiály zveřejněnými společností Hays
  • IP adresa
  • další informace o používání, které se nám rozhodnete sdělit, včetně dat, časů, četnosti a místa přístupu k našim službám
  • volby uživatele
  • přehledy o uživatelích
  • informace o protokolování a odstraňování problémů
  • informace o zařízení při instalaci a používání našich služeb a o přístupu k nim
  • informace o přístupu k účtu (např. čísla PIN pro účely ověření účtu)
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
  • jakékoli další informace, které nám případně poskytnete, včetně případů, kdy s námi korespondujete prostřednictvím e-mailu nebo jinak

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií námi shromažďovaných osobních údajů není kompletní.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Když navštívíte naše webové stránky nebo mobilní aplikace, automaticky shromažďujeme určité informace, ať už se rozhodnete naše služby využívat, nebo ne, a to vaši IP adresu, datum, čas a frekvenci, kdy na webové stránky nebo mobilní aplikace přistupujete, způsob, jakým procházíte jejich obsah, a další technické informace. Údaje od vás budeme shromažďovat také tehdy, když se na nás obrátíte prostřednictvím webových stránek nebo mobilních aplikací (např. pomocí chatu) nebo když se zaregistrujete do některého z našich zpravodajů, webinářů nebo se zúčastníte další nabídky našich webových stránek nebo mobilních aplikací.

Vaše údaje shromažďujeme automaticky prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií (např. sledovací pixely a místní úložiště HTML5), a to v souladu s nastavením souborů cookie, které zadáte prostřednictvím odkazu „Předvolby pro soubory cookie“ uvedeného v horní nebo dolní části webové stránky nebo v nastavení prohlížeče. Pokud jste rovněž uchazeč nebo klient Hays, můžeme data o vaší činnosti na našich webových stránkách použít ke zlepšení naší vzájemné komunikace nebo služeb, které vám poskytujeme. Pokud máte zájem dozvědět se o souborech cookie nebo podobných technologiích více, včetně toho, jak je používáme a jaké možnosti máte k dispozici, přejděte na oddíl „Soubory cookie“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Druhy informací, které o vás tímto způsobem shromažďujeme, zahrnují:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • automaticky shromažďované informace,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Jak osobní údaje používáme?

Vaše údaje používáme k těmto účelům:

 • poskytnutí služby, do které jste se zaregistrovali nebo do které jste se zapojili (např. zasílání newsletteru nebo účast v online průzkumu),
 • ochrana našich systémů před útoky a dalšími nezákonnými aktivitami,
 • usnadnění zlepšení užitné hodnoty při používání našich webových stránek nebo našich mobilních aplikací z vaší strany, například analýzou vašich nedávných kritérií hledání zaměstnání, díky nimž jsme schopni představovat vám pracovní místa nebo uchazeče, u nichž máme za to, že by mohly být předmětem vašeho zájmu.

Pro uvedené účely můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. V případě vaší nespokojenosti máte právo vznést námitku a můžete se dozvědět více o tom, jak na to, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud máte zájem dozvědět se o souborech cookie nebo podobných technologiích více, včetně toho, jak je používáme a jaké možnosti máte k dispozici, přejděte na oddíl „Soubory cookie“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb uživatelům webových stránek, k nimž se registrují, včetně zpravodajů a online průzkumů

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Opíráme se o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom vám tyto služby poskytovali a abyste je získali na podporu našich hlavních předmětů činnosti souvisejících s náborem.

Pokud s námi máte uzavřenou smlouvu nebo se k tomu chystáte, nebo pokud v průběhu tohoto procesu podáváte požadavek, můžeme se opírat o právní základ v podobě smluvního plnění, pokud je zpracování, o jehož provádění usilujeme, nezbytné pro účely smlouvy nebo vašeho požadavku.

Před zasláním jakýchkoli marketingových materiálů získáme souhlas v podobě přihlášení k jejich odběru.

Shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie nebo pixelů pro účely personalizace a používání těchto údajů pro účely profilace, abychom mohli klientům zobrazovat cílený i personalizovaný obsah společnosti Hays. To bude mimo jiné zahrnovat tyto činnosti:

 • personalizace využívání webových stránek uživateli, a to i ve vztahu k pozicím, na které jsou upozorněni při návštěvě webových stránek,
 • vydávání doporučení pro redakční obsah, o kterém se společnost Hays domnívá, že by mohl být pro uživatele webových stránek zajímavý,
 • personalizace marketingového obsahu, který uživatelé webových stránek dostávají prostřednictvím webových stránek, e-mailu a jiných marketingových kanálů (pokud s tímto marketingem souhlasili).

Tyto soubory cookie a pixely pro účely personalizace se používají k pochopení toho, jak uživatelé webu s webovými stránkami komunikují, a to zaznamenáváním návštěvy webových stránek, jednotlivých navštívených stránek, provedených interakcí a odkazů, na které přešli. Společnost Hays tyto informace použije k tomu, aby porozuměla tomu, co by uživatele webových stránek mohlo zajímat, a přizpůsobila to, co jim odpovídajícím způsobem zobrazí a odešle.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Bude to konkrétněji řečeno zahrnovat:

 • osobní údaje uživatele webových stránek a informace o vyhledávání jím prováděném (tj. jak jsou odeslány prostřednictvím formuláře nebo obdrženy z našich systémů),
 • podrobnosti o interakcích uživatelů webových stránek s webovými stránkami (např. žádosti, návštěvy webových stránek) a další informace obdržené ze systémů (např. název pracovní pozice, předchozí žádosti),
 • informace o poloze – odvozené z pracovních pozic IP, adresy, historie aplikace nebo dat uložených systémem,
 • digitální identifikátory – IP adresa, soubory cookies pro účely personalizace,
 • údaje o prohlížení webových stránek, údaje o odesílání formulářů a údaje o zapojenosti prostřednictvím e-mailu,
 • marketingové preference.

Než do vašeho zařízení soubory cookie/pixely pro účely personalizace umístíme a tuto funkci povolíme, získáme váš souhlas prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie umístěného na našich webových stránkách

Pokud si svůj souhlas s umístěním souboru cookie pro účely personalizace do vašeho zařízení poskytnout nepřejete, vypněte prosím možnosti „Funkční soubory cookie“ a „Reklamní soubory cookie“ (viz naše Zásady používání souborů cookie).

Upozorňujeme, že pokud k našim službám přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Bez ohledu na získání souhlasu na naší straně ještě před umístěním souborů cookie/pixelů pro účely personalizace na vaše zařízení se budeme opírat o podmínku oprávněného zájmu ve vztahu k personalizaci, kterou následně provádíme.

Domníváme se, že je v našem (a někdy i ve vašem) zájmu:

 • zvýšení aktivity a zlepšení užitné hodnoty při používání našich služeb, a to zvýšením relevance obsahu, který na webových stránkách a v e-mailových kampaních společnosti Hays vidíte,
 • zvýšení počtu žádostí, míry konverze a užitečnosti aplikace,
 • podpora vašeho návratu na naše webové stránky tím, že vám umožníme maximální užitnou hodnotu,
 • snížení míry okamžitého opuštění webových stránek,
 • zvýšení míry zapojenosti prostřednictvím e-mailu (tj. frekvence, s jakou uživatelé využívají proklik z e-mailu).

Předcházení podvodům, nezákonným činnostem, porušování práv a zájmů společnosti Hays nebo jiným útokům na systémy společnosti Hays a přijímání opatření proti nim

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
 • Automaticky shromažďované informace

Oprávněné zájmy, konkrétně:

 • je v našem i ve vašem zájmu, abychom zabránili a přijali opatření proti podvodům, neoprávněnému použití našeho systému a jiné nezákonné nebo škodlivé činnosti,
 • je v našem zájmu chránit sebe, vás i ostatní,
 • i když nemáme zákonnou povinnost předávat nebo jinak zpracovávat vaše údaje, budeme mít za určitých okolností oprávněný zájem na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, regulačními orgány a jinými orgány.

Pokud máme zákonnou povinnost předat nebo jinak zpracovávat vaše údaje z důvodu splnění zákonné povinnosti, například pokud obdržíme platnou právní žádost od orgánu činného v trestním řízení, regulačního orgánu nebo jiného orgánu.

Poskytování údajů

 • Pokud neuvedete jinak, můžeme vaše informace poskytnout jakékoli společnosti naší skupiny a spolupracující třetí straně, jako např. naši poskytovatelé služeb, a to pro účely kontaktování ohledně našich služeb.
 • Obecně se budeme opírat o stejné právní základy, které jsme uvedli ve výše uvedené části.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do oddílu nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 
 1. bývalí zaměstnanci

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na bývalé zaměstnance.

Mezi bývalé zaměstnance patří bývalí zaměstnanci, kteří vyjádřili své přání zůstat součástí sítě bývalých zaměstnanců společnosti Hays a používat portál jim určený.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pokud jste bývalým zaměstnancem a chcete být součástí naší sítě bývalých zaměstnanců a používat náš portál jim určený, budeme shromažďovat vaše jméno, kontaktní údaje, které chcete, abychom používali, a jakékoli další informace, které nám budete chtít poskytnout, abychom s vámi zůstali v kontaktu. Můžeme také uchovávat určité druhy údajů, které jsme o vás uchovávali v dobách vašeho pracovního poměru u nás:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
  • jméno a příjmení
  • věk/datum narození
  • pohlaví
  • fotografie
  • rodinný stav
  • národnost/státní příslušnost/místo narození
  • kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
  • podrobnosti o vzdělání
  • průběh zaměstnání
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí
  • jakékoli další informace, které nám případně poskytnete, včetně případů, kdy s námi korespondujete prostřednictvím e-mailu nebo jinak

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Pokud jste bývalým zaměstnancem, zeptáme se vás, zda chcete zůstat součástí naší sítě bývalých zaměstnanců a používat náš portál jim určený těsně před vaším odchodem. Pokud máte zájem, požádáme vás o poskytnutí svého jména a příjmení a kontaktních údajů a dáme vám možnost zvolit si zasílání marketingových sdělení, o kterých si myslíme, že vás budou jako jednoho z našich bývalých zaměstnanců zajímat.

Jak osobní údaje používáme?

Pokud jste bývalým zaměstnancem a chcete být součástí naší sítě bývalých zaměstnanců a používat náš portál jim určený, použijeme vaše údaje k tomu, abychom s vámi komunikovali a zůstali s vámi v kontaktu, abychom udrželi náš vztah s vámi, včetně provádění níže uvedeného:

 • zasílání informačních bulletinů a zpráv,
 • zasílání pozvánek na akce,
 • zasílání informací o speciálních volných pracovních místech,
 • zasílání novinek o společnosti Hays,
 • zasílání pozvánek k účasti na průzkumech mínění,
 • zasílání zpráv při zvláštních příležitostech, jako např. narozeniny.

Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů.

Bod 1f) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů“. V případě vaší nespokojenosti máte právo vznést námitku a můžete se dozvědět více o tom, jak na to, v části s názvem „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování údajů v průběhu a v rozsahu nezbytném k zajištění přístupu bývalých zaměstnanců k síti bývalých zaměstnanců a k portálu jim určenému, včetně ukládání údajů o bývalých zaměstnancích do databáze

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje (včetně údajů pro vytvoření účtu na portálu bývalých zaměstnanců)
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom vám poskytli přístup k síti bývalých zaměstnanců, k portálu a k příslušným prostředkům a zdrojům

Shromažďování a zpracování údajů o bývalých zaměstnancích v průběhu provádění průzkumů mínění ze strany společnosti Hays

Pokud budou údaje zveřejněny, budou zveřejněny pouze v agregované/anonymizované podobě.

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu:

 • zlepšování a rozvíjení užitné hodnoty, kterou vám poskytujeme s ohledem na vaši zpětnou vazbu, a vkládání téhož do našich procesů, kde to považujeme za nezbytné.

Shromažďování a zpracování údajů o bývalých zaměstnancích v průběhu komunikace s nimi, mimo jiné:

 • zasílání informačních bulletinů a zpráv bývalým zaměstnancům,
 • zvaní bývalých zaměstnanců na akce,
 • informování bývalých zaměstnanců o speciálních volných pracovních místech,
 • posílání vzkazů bývalým zaměstnancům při zvláštních příležitostech.
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Před použitím vašich údajů pro marketingové účely si vyžádáme váš souhlas. Pokud souhlas udělíte, budete mít právo jej kdykoli odvolat.

Jinak se budeme opírat o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu:

 • doporučovat zdroje, prostředky a akce určené bávalým zaměstnancům a umožňovat jim přístup k nim

Poskytování údajů

 • Pokud neuvedete něco jiného, můžeme vaše údaje také poskytnout některé ze společností naší skupiny a spolupracujících třetích stran, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým služby poskytujeme my.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do části nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 
 1. Návštěvníci

Tato část Zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na kategorii návštěvníků.

Návštěvníci jsou osoby, které navštěvují naše prostory, ale nepatří mezi naše zaměstnance.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Zajímá vás podrobnější pohled na to, jaké druhy vašich osobních údajů shromažďujeme? Zde je podrobnější přehled informací, které budeme shromažďovat. Kromě níže popsaných informací pak máme v dané situaci samozřejmě ještě zákonnou povinnost zpracovávat i veškeré osobní údaje.

V závislosti na situaci a požadavcích platné místní legislativy budeme shromažďovat některé nebo všechny níže uvedené údaje, které k tomu můžeme potřebovat. V některých jurisdikcích máme zakázáno zpracovávat některé údaje uvedené níže. V takových případech budeme v těchto jurisdikcích zpracovávat pouze tyto údaje, a to v rozsahu a za okolností povolených zákonem:

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
  • jméno a příjmení
  • věk/datum narození
  • kopie řidičského průkazu, popřípadě pasu nebo občanského průkazu
  • registrační číslo vozidla
  • e-mailová adresa
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
  • název aktuální pracovní pozice/specializace/oboru působení
 • Informace zvláštní kategorie
  • podrobnosti o vašem aktuálním zdravotním stavu (např. možné příznaky COVID-19)
  • kontroly teploty
  • historie očkování (včetně zdravotních problémů souvisejících s očkováním nebo ovlivňujících očkování)
  • popřípadě opatření ohledně cestování
 • Automaticky shromažďované informace
  • IP adresa
  • MAC adresa
  • informace o zařízení při instalaci a používání našich služeb a o přístupu k nim
  • informace o poloze (odvozené z pracovních pozic, IP adresy, historie aplikace nebo dat uložených systémem)
  • informace o přístupu k účtu (např. čísla PIN pro účely ověření účtu)
  • záběry z průmyslové televize
 • Další informace, které se nám rozhodnete sdělit v souvislosti s vaší návštěvou
  • registrační údaje pro objekty a lokality
  • účel své návštěvy

Upozorňujeme, že výše uvedený seznam kategorií námi shromažďovaných osobních údajů není kompletní.

Pokud navštěvujete naše prostory jako uchazeč, zákazník, dodavatel/jiná třetí strana nebo dočasně přidělený pracovník, podívejte se také na příslušnou část těchto Zásad ochrany osobních údajů týkající se osobních údajů podle kontextu, která obsahuje informace o tom, jak vedle druhů zpracování uvedených v této části zpracováváme i vaše údaje v těchto jednotlivých případech.

Jak osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme těmito způsoby:

 • poskytování osobních údajů přímo návštěvníky,
 • automatické shromažďování osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete

Společnost Hays o vás potřebuje znát určité informace, aby vám mohla poskytnout přístup do svých prostor.

Společnost Hays od vás tyto informace obvykle shromažďuje po vašem příjezdu do našich prostor.

Druhy informací, které od vás tímto způsobem získáváme, zahrnují:

 • hlavní identifikační a kontaktní údaje,
 • informace o vzdělání a zaměstnání,
 • informace zvláštní kategorie,
 • další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí,

jak je popsáno ve výše uvedené části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky

Pokud se připojíte k našim službám Wi-Fi nebo vás zaznamenají naše kamerové systémy, budeme v případě potřeby a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky také shromažďovat vaše údaje, a to automaticky (např. prostřednictvím sledovacích skriptů na webových stránkách, např. soubory cookie nebo pixely apod.) nebo tak, že nám je sami poskytnete.

Druhy informací, které o vás tímto způsobem shromažďujeme, zahrnují i tzv. automaticky shromažďované informace popsané v části nazvané „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“ uvedené výše.

Jak osobní údaje používáme?

Údaje o návštěvnících obecně používáme pro účely péče o návštěvníky.

Péče o návštěvníky

 • Níže uvádíme přehled našich různých způsobů zpracování a použití vašich osobních údajů k účelu péče o návštěvníky, a to dle okolností a v souladu s platnou místní legislativou a požadavky. Upozorňujeme, že tento seznam není kompletní.
 • Ve většině případů použijeme vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, pokud to budeme považovat za nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů. Bod 1f) čl. 6 GDPR stanoví, že údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů“.
 • Jsme přesvědčeni, že žádná z činností, ve vztahu k nimž se opíráme o oprávněné zájmy, žádným způsobem neohrožuje návštěvníky. Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Více informací o tom, jak na to, naleznete v části „Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Můžeme shromažďovat a používat vaše údaje týkající se zdravotního stavu pro níže uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro životně důležité nebo veřejné zájmy. Bod 1d) čl. 6 GDPR stanoví, že vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to „nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby“. V bodu odůvodnění GDPR č. 46 se doplňuje, že: „Některé typy zpracování mohou sloužit jak důležitým důvodům veřejného zájmu, tak životně důležitým zájmům subjektu údajů, například pokud je zpracování nezbytné pro humanitární účely, včetně sledování epidemií a jejich šíření.“ Podle bodu 2i) čl. 9 GDPR můžeme zpracovávat vaše údaje zvláštní kategorie, pokud je to „nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami“.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Proč a jak informace zpracováváme

Druhy používaných osobních údajů

Právní základ

Shromažďování a zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro vedení záznamů o návštěvnících našich prostor, včetně:

 • shromažďování údajů od návštěvníků při příjezdu,
 • ukládání podrobností o návštěvníkovi v našich systémech.
 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Vzdělání a informace o zaměstnání
 • Další informace, které nám sdělíte na základě vlastního rozhodnutí

Budeme se opírat o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu vést záznamy o všech návštěvnících našich prostor pro účely péče o návštěvníky a zajistit ochranu a bezpečnost našich prostor.

Shromažďování informací zvláštní kategorie týkajících se zdravotního stavu a cestování za účelem zachování zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a dalších návštěvníků a za účelem prevence šíření a hodnocení rizika onemocnění COVID-19 a jiných infekčních virů a nemocí

 • Informace zvláštní kategorie

Opíráme se o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem zájmu chránit předmět našeho podnikání před COVID-19 a jinými infekčními viry a nemocemi sledováním zdravotního stavu a cestovního prostředí a podmínek našich návštěvníků. Musíme zajistit, aby naše obchodní činnost probíhala bezproblémově a pokud nezavedeme vhodná opatření, abychom zajistili, že naši návštěvníci projdou příslušnými kontrolami, mohou být ohroženi naši zaměstnanci a jiní návštěvníci.

Můžeme se také opírat o životně důležité zájmy a právní základ v podobě veřejného zájmu, zejména na ochranu před vážnými hranice překračujícími zdravotními hrozbami.

Vaše údaje týkající se zdravotního stavu a cestování můžeme zpracovávat v souladu s bodem 2i) čl. 9 GDPR, abychom mohli zpracovávat údaje týkající se zdravotního stavu, které vyplývají z pandemie COVID-19 nebo v souvislosti s ní, případně abychom mohli případně podniknout kroky k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a jiných návštěvníků a k zabránění šíření a posouzení rizika onemocnění COVID-19 a jiných infekčních virů a nemocí.

Nahrávání a zpracování snímků a videí návštěvníků zachycených kamerovými systémy společnosti Hays

 • Automaticky shromažďované informace

Opíráme se o oprávněné zájmy, jmenovitě je v našem i ve vašem zájmu udržovat a chránit bezpečnost našich prostor a našich zaměstnanců a dalších tím, že předcházíme bezpečnostním hrozbám nebo jiným trestným nebo škodlivým činnostem a odhalujeme je.

Uchovávání a zpracovávání elektronických identifikačních údajů shromážděných od návštěvníků a z jejich elektronických zařízení, které jim umožňují přístup k IT službám, např. Wi-Fi pro hosty

 • Hlavní identifikační a kontaktní údaje
 • Automaticky shromažďované informace

Opíráme se o oprávněné zájmy, konkrétně je v našem i ve vašem zájmu, abychom v našich prostorách poskytovali služby související s IT, jako jsou služby Wi-Fi pro hosty.

Poskytování údajů

 • Pokud jsme vás identifikovali jako návštěvníka a pokud neuvedete jinak, můžeme vaše informace poskytnout jakékoli společnosti naší skupiny a spolupracující třetí straně, jako např. naši poskytovatelé služeb, a to pro účely kontaktování ohledně našich služeb.
 • Obecně se budeme opírat o stejné právní základy, které jsme uvedli ve výše uvedené části.
 • Pokud máte zájem podívat se na úplný seznam osob, s nimiž vaše osobní údaje budeme sdílet, přejděte do oddílu nazvané „S kým osobní údaje sdílíme“ v části Obecné informace o ochraně osobních údajů těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

 

Obecné informace o ochraně osobních údajů

 1. Komu osobní údaje poskytujeme?

Dle okolností a v souladu s platnou místní legislativou a dalšími požadavky můžeme některé vaše osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:

 • kterákoli ze společností naší skupiny,
 • příslušní spolupracovníci v rámci společnosti Hays (včetně spolupracovníků ze zahraničních poboček),
 • jednotlivci a organizace uchovávající údaje související s referencemi o vás nebo vašimi žádostmi o pracovní místo v naší společnosti (např. stávající, bývalí nebo možní zaměstnavatelé, vzdělávací a ověřovací orgány a pracovní nebo náborové agentury aj.),
 • finanční, kontrolní a jiné orgány, pokud jsme přesvědčeni, že nás k poskytnutí těchto údajů zavazují platné zákony a směrnice (např. na základě žádosti finančního úřadu nebo v souvislosti s předpokládaným soudním řízením),
 • poskytovatelé služeb (třetí strany nebo společnosti naší skupiny), vykonávající nějaké funkce naším jménem (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců, např. právníci, auditoři a účetní, administrativní funkce, funkce technické podpory a IT konzultanti provádějící testování a vývoj našich podnikových technologických systémů),
 • třetí strany, které nám poskytují IT služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu),
 • platformy a dodavatelé marketingových technologií,
 • pokud v budoucnu dojde k fúzi společnosti Hays s jinou firmou nebo bude společnost Hays převzata jinou firmou (případně pokud probíhají rozhovory o takové možnosti významného charakteru), můžeme vaše osobní údaje případně poskytnout (potenciálním) novým vlastníkům podniku nebo společnosti.

Existují také určité kategorie osob, s nimiž vaše osobní údaje sdílíme, pokud jste uchazeč, dočasně přidělený pracovník, osoba, jejíž údaje obdržíme (např. poskytovatel reference) nebo bývalý zaměstnanec.

Uchazeči:

Pokud jste uchazeč, můžeme také vaše osobní údaje poskytovat následujícím kategoriím osob:

 • potenciální zaměstnavatelé a jiné náborové agentury/organizace za účelem zvýšení vašich šancí při hledání zaměstnání,
 • partneři v podobě třetích stran, burzy práce, pracovní platformy, agregátory pracovních nabídek, poskytovatelé softwaru a cloudové databáze, pokud se domníváme, že to zvýší šance na nalezení vhodného zaměstnání nebo obecněji vzato zlepší náborový proces,
 • poskytovatelé MSP v rámci našich klientských MSP programů,
 • třetí strany, jež využíváme k poskytování služeb typu ověřování referencí, kvalifikace a trestní bezúhonnosti, pokud jsou tyto kontroly vhodné a v souladu s platnou místní legislativou,
 • interní a externí auditoři našich klientů, kdy jsme povinni s nimi sdílet tyto údaje na vyžádání, abychom vyhověli našim smluvním nebo regulačním povinnostem,
 • třetí strany, které nám pomáhají vyvíjet služby a procesy pro optimalizaci výběrového procesu uchazečů s cílem zlepšit kvalitu a efektivitu náborových služeb.

Dočasně přidělení pracovníci:

Pokud jste dočasně přidělený pracovník, můžeme vaše osobní údaje poskytovat také následujícím kategoriím osob:

 • za omezených podmínek a v případě vhodnosti pracovníkům ve zdravotnictví, např. praktičtí lékaři a odborníci na pracovní lékařství,
 • klient, kde jako dočasně přidělený pracovník pracujete nebo budete pracovat,
 • potenciální zaměstnavatelé (například při poskytování referencí, pokud to povoluje platná místní legislativa a požadavky).

Osoby, jejichž údaje získáváme:

Pokud jste osoba poskytující referenci na některého z našich uchazečů, můžeme vaše osobní údaje také poskytovat následujícím kategoriím osob:

 • třetí strany, jejichž služeb využíváme při ověřování referencí, kvalifikace a trestní bezúhonnosti, v případě vhodnosti, a pokud je to povoleno platnou místní legislativou,
 • interní a externí auditoři našich klientů, kdy jsme povinni s nimi sdílet tyto údaje na vyžádání, abychom vyhověli našim smluvním nebo regulačním povinnostem.

Bývalí zaměstnanci:

 • Jste-li bývalým zaměstnancem, můžeme vaše osobní údaje případně předávat i celé řadě dalších subjektů pro usnadnění našeho pokračujícího vztahu, například můžeme vaše osobní údaje sdílet s dalšími bývalými zaměstnanci a přidruženými třetími stranami, tj. např. naši poskytovatelé služeb, kteří provozují náš portál pro bývalé zaměstnance.

 1. Jak osobní údaje chráníme?
 • Zavázali jsme se přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které spravujeme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tuto ochranu zajišťujeme pomocí řady speciálních technických a organizačních řešení. Příkladem mohou být opatření, jejichž prostřednictvím je možné vypořádat se s případným ohrožením bezpečnosti údajů.
 • Pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, neprodleně nás kontaktujte. Podrobný popis způsobů, kterými nás můžete kontaktovat, najdete zde.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 • Při posuzování příslušné délky období uchovávání různých druhů osobních údajů vždy zvažujeme objem, povahu a citlivost příslušných osobních údajů, riziko možných škod vzniklých v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění takových osobních údajů, účely, za kterými tyto osobní údaje potřebujeme zpracovávat, a možnost naplnění takových účelů jinými prostředky (samozřejmě vedle splnění našich povinností ze zákona a v rámci regulačních předpisů a řádného řízení rizik).
 • Níže uvádíme postupy uchovávání používané u konkrétních kategorií osob.

Uchazeči:

 • Pokud jste uchazeč, budeme uchovávat vaše osobní údaje v našich systémech po dobu až dvou let od okamžiku, kdy tyto osobní údaje shromáždíme nebo s vámi následně navážeme smysluplný kontakt (nebo případně se společností, pro kterou pracujete nebo u níž pracujete). Po uplynutí této doby je pravděpodobné, že vaše údaje již nebudou relevantní pro účely, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje můžeme v našich systémech případně uchovávat i po delší dobu, pokud se v dobré víře domníváme, že to je z naší strany třeba, například z důvodu našich povinností vůči finančním úřadům nebo v souvislosti s předpokládanými soudními spory.
 • V této souvislosti budeme za významný kontakt s vámi považovat, pokud nám například zašlete životopis prostřednictvím našich webových stránek, zúčastníte se některého z našich online školení, komunikujete s námi o potenciálních pracovních pozicích (ústně nebo písemně) nebo provedete proklik z některého z našich marketingových sdělení. Přijetí, otevření nebo přečtení e-mailu nebo jiné digitální zprávy od nás se pro tyto účely za významný kontakt nepovažuje – pouze pokud kliknete na odkaz ve sdělení uvedený nebo na zprávu přímo odpovíte, tj. kontakt s vámi budeme považovat za významný pouze tehdy, pokud dojde k pozitivní akci z vaší strany.
 • U uchazečů, jimž jsou služby poskytovány prostřednictvím třetí strany nebo jiného subjektu, znamená významný kontakt s vámi významný kontakt se společností nebo subjektem, který vám poskytuje služby. Pokud nám taková společnost nebo subjekt oznámí, že s vámi již takový vztah nemá, budeme vaše údaje uchovávat nejdéle po dobu dvou let od tohoto okamžiku, popřípadě po dobu dvou let od okamžiku, kdy s vámi následně navážeme významný kontakt přímo.
 • Pokud jako uchazeč výslovně uvedete, že si přejete, abychom vaše osobní údaje neuchovávali, vymažeme je z našich systémů, pokud se v dobré víře nedomníváme, že je musíme uchovat, například kvůli našim povinnostem vůči finančním úřadům nebo v souvislosti s předpokládanými soudními spory.

Dočasně přidělení pracovníci:

 • Pokud vás zaměstnáme nebo najmeme jako dočasně přiděleného pracovníka přímo, budeme vaše údaje zpracovávat obvykle po celou dobu trvání dočasného pracovního vztahu a poté je uchovávat po určitou dobu po ukončení tohoto vztahu. Přesná délka tohoto období závisí na druhu údajů, našich legitimních obchodních potřebách a dalších legislativních předpisech a nařízeních, na jejichž základě jsme povinni tyto údaje po určité minimální období uchovávat. Může nám například být uložena povinnost uchovávat některé údaje pro daňové účely nebo proto, abychom mohli odpovídat na otázky v oblasti správy daní. Dále můžeme údaje uchovávat, pokud souvisejí s případným soudním řízením. V jurisdikcích, které to povolují, budeme obvykle osobní údaje související s vámi uchovávat v případech, že je to nezbytné pro poskytnutí informací vám nebo vašemu budoucímu zaměstnavateli.
 • Pokud jste dočasně přidělený pracovník, budeme vaše osobní údaje zpracovávat také jako údaje uchazeče po dobu trvání vašeho dočasného pracovního vztahu i po jeho uplynutí. Otázka, zda a v jakém rozsahu budeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat jako údaje zaměstnance po dobu trvání vašeho dočasného pracovního vztahu a následně po jeho uplynutí, závisí na požadavcích platné místní legislativy. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.

Klienti a dodavatelé:

 • Jste-li klientem nebo dodavatelem, pak si vaše osobní údaje podržíme, abychom vám mohli poskytovat služby nebo abychom od vás mohli služby odebírat, nebo vám poskytovat informace o našich službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
 • Pokud výslovně uvedete, že o naše služby nemáte zájem, pak vaše osobní údaje z našich systémů vymažeme, pokud se v dobré víře nedomníváme, že je musíme zachovat, například kvůli našim povinnostem vůči finančním úřadům nebo v souvislosti s předpokládanými soudními spory.

Uživatelé webových stránek:

 • Jste-li uživatelem webových stránek, uchováme vaši IP adresu a další informace, které jsou nutné k provozu webových stránek nebo našich mobilních aplikací, a to po dobu 365 dní.

Další kategorie osob:

 • V jiných případech budeme vaše údaje uchovávat po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny nebo zpracovány. Pokud tato doba nastala nebo výslovně uvedete, že již o některou z našich webových stránek nebo mobilních aplikací nemáte zájem, vymažeme tyto údaje z našich systémů, pokud se v dobré víře nedomníváme, že je musíme zachovat, například kvůli našim povinnostem vůči finančním úřadům nebo v souvislosti s předpokládanými soudními spory.
 1. Jak získat přístup k poskytnutým osobním údajům, jak je změnit a jak odvolat svůj souhlas s jejich použitím?
 • Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů EU a osob v EU ve smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete. Podrobný popis těchto práv je uveden níže.
 • Informace o těchto právech získáte zde. Vaše žádosti budeme vyřizovat bez zbytečného odkladu a v každém případě je vyřídíme do jednoho měsíce (tato lhůta může být prodloužena v souladu s platnou legislativou). Upozorňujeme, že komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom byli snadněji schopni zajistit řešení veškerých problémů, na které poukážete.
 • Právo vznést námitku: toto právo znamená, že můžete vznést námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů, které provádíme z některého z následujících čtyř důvodů: (i) abychom naplnili naše oprávněné zájmy, (ii) abychom vyhověli veřejnému zájmu nebo uplatnili úřední pravomoc, (iii) abychom vám mohli zasílat materiály v rámci přímého marketingu a (iv) pro vědecké, historické, výzkumné a statistické účely.
 • Uživatelů našich webových stránek, uchazečů, dočasně přidělených pracovníků, klientů a dodavatelů se pravděpodobně budou týkat především výše uvedené „oprávněné zájmy“ a „přímý marketing“. Pokud se námitka týká našeho zpracování vašich osobních údajů, které považujeme za nezbytné pro naplnění našich oprávněných zájmů, jsme povinni reagovat na tuto námitku ukončením veškerých příslušných činností. Výjimkou jsou případy, kdy:
  • můžeme doložit, že existují závazné legitimní důvody ke zpracování údajů, které převažují vaše zájmy, nebo
  • vaše údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.
 • Pokud se vaše námitka týká přímého marketingu, jsme povinni na ni reagovat ukončením veškerých činností.
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů: Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určité činnosti (v určitých jurisdikcích například pro použití souborů cookie nebo pixelů), můžete tento souhlas kdykoli odvolat a my již vámi odsouhlasenou konkrétní činnost provádět přestaneme, pokud se nedomníváme, že existuje alternativní důvod, který nás opravňuje k dalšímu zpracování vašich údajů pro tento účel, a v takovém případě vás o této situaci budeme informovat.
 • Požadavky na přístup k osobním údajům: Kdykoli nás můžete požádat o informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme. Zároveň můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo odstranili. Můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti a poskytnutí dalších informací o vašem požadavku. Případný přístup k údajům, které o vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo nadměrného rozsahu“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek, pokud to legislativa připouští. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech vaši žádost zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme své důvody.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ve smyslu požadavků na přístup k údajům ze strany subjektů údajů ukládá platná místní legislativa, a váš požadavek můžeme případně zamítnout v souladu s těmito předpisy. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí obvykle platit některé z následujících kritérií:
  • údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány nebo zpracovány,
  • svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,
  • údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR),
  • údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti,
  • údaje zpracováváme, protože jsme přesvědčeni, že tím sledujeme své oprávněné zájmy, vy vůči jejich zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat, že existují legitimní převažující důvody k jejich dalšímu zpracování.
 • Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme ještě další závazky, které nám ve smyslu požadavků na právo subjektů údajů na výmaz údajů ukládá platná místní legislativa, a váš požadavek můžeme případně zamítnout v souladu s těmito předpisy. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 • Vaši žádost jsme oprávněni odmítnout pouze v některém z následujících případů:
  • abychom uplatnili své právo na svobodu vyjadřování a přístup k informacím,
  • abychom splnili své zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování veřejného zájmu, případně výkonu úřední pravomoci,
  • za účelem ochrany veřejného zdraví v rámci prosazování veřejného zájmu,
  • pro potřeby archivace, výzkumu nebo statistiky,
  • abychom uplatnili nebo obhájili svůj právní nárok.
 • Pokud platné žádosti o výmaz údajů vyhovíme, pak provedeme výmaz příslušných údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud: (i) nebude vyřešena některá z níže uvedených okolností, (ii) vyjádříte svůj souhlas, nebo (iii) je další zpracování nezbytné k vznášení, uplatňování a obhajobě právních nároků, ochraně práv jiné osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu EU nebo jejího členského státu.
 • Mezi okolnosti, za kterých máte oprávnění požadovat omezené zpracování svých osobních údajů, patří:
  • případy, kdy rozporujete přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, přičemž následně zpracování vašich osobních údajů omezíme do doby, než jejich přesnost ověříme,
  • případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za účelem prosazení našich oprávněných zájmů, přičemž následně můžete požadovat omezené zpracování údajů do doby, než ověříme, jaké jsou naše důvody k jejich zpracování,
  • případy, kdy je naše zpracování vašich údajů protiprávní a vy požádáte o omezené zpracování namísto výmazu,
  • případy, kdy již nebudeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje, ale potřeba použít tyto údaje k vznášení, uplatňování a obhajobě právních nároků vznikne na vaší straně.
 • Pokud jsme za uvedených okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na omezené zpracování. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. O každém odvolání omezeného zpracování vašich osobních údajů vás samozřejmě budeme informovat.
 • Právo na opravu: Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud jsme za takových okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. Dle potřeby vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje poskytli. Budeme-li se důvodně domnívat, že vyhovění vaší žádosti není z naší strany žádoucí, sdělíme vám důvody takového rozhodnutí.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů mezi různými správci údajů. V konečném důsledku to znamená, že údaje uchovávané v rámci vašeho účtu Hays můžete přenést do jiných online platforem. Abychom vám tento přenos usnadnili, poskytneme vám vaše údaje v běžném, strojově čitelném formátu chráněném heslem. Svoje údaje tak budete moci přenést do jiných online platforem. V některých případech provedeme přenos údajů přímo za vás. Právo na přenositelnost údajů se týká: (i) osobních údajů, které zpracováváme automaticky (tj. bez zásahu lidského faktoru), (ii) osobních údajů, které nám poskytnete a (iii) osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smluvních závazků.
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu. Podrobný popis způsobů, kterými se na něj můžete obrátit, najdete zde.
 • Přejete-li si uplatnit některé z těchto práv nebo chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (tam, kde souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů), najdete podrobný popis způsobů, kterými se na nás můžete obrátit, zde. Upozorňujeme, že komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom byli snadněji schopni zajistit řešení veškerých problémů, na které poukážete.
 • Můžete kdykoli požádat o odhlášení z odběru upozornění na pracovní místa a jiných marketingových sdělení od nás. Podrobný popis způsobů, kterými tak můžete učinit, najdete zde.
 • Je důležité, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a aktuální. Proto nás po dobu, během které vaše údaje uchováváme, prosím informujte o veškerých změnách.

 1. Kdo za zpracování vašich osobních údajů odpovídá?
 • Na tomto odkazu zjistíte, který subjekt společnosti Hays odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, včetně informací o jeho sídle.
 • Veškeré připomínky nebo návrhy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete uvést zde. Ochranu soukromí bereme vážně, takže se s vámi spojíme co nejdříve.

 1. Jak osobní údaje uchováváme a jak je předáváme přes hranice?
 • Chcete vědět víc o tom, jak uchováváme a přenášíme vaše údaje mezi pobočkami, které působí v různých zemích? Abychom vám mohli poskytovat špičkové služby a splnili cíle popsané v těchto Zásadách, můžeme vaše údaje přenášet:
  • mezi subjekty společnosti Hays a v rámci jejich organizačních struktur,
  • směrem k třetím stranám (jako jsou poradci a další dodavatelé služeb poskytovaných v rámci činnosti společnosti Hays),
  • směrem k zahraničním klientům, pokud je to relevantní,
  • směrem ke klientům ve vaší zemi, kteří následně mohou přenášet vaše údaje do jiných zemí,
  • směrem k poskytovatelům cloudových úložišť,
  • směrem k jiným třetím stranám, jak je uvedeno v části nazvané „ Komu osobní údaje poskytujeme“ a uvedené výše.
 • Vaše údaje chceme uchovávat a přenášet bezpečně. Mimo Evropský hospodářský prostor neboli EHP (tj. členské státy Evropské unie a Norsko, Island a Lichtenštejnsko) budeme proto údaje přenášet výhradně v souladu s legislativou upravující ochranu osobních údajů a budeme k tomu využívat prostředky, které umožní odpovídající ochranu vašich údajů, tj. např.:
  • smlouva o přenosu údajů obsahující standardní smluvní ustanovení přijatá Evropskou komisí a upravující přenos osobních údajů správci údajů v EHP ke správcům údajů a zpracovatelům v jurisdikcích, kde neplatí odpovídající zákony o ochraně osobních údajů,
  • přenos vašich údajů do zemí, kde Evropská komise zjistila odpovídající míru ochrany osobních údajů na základě místní legislativy,
  • prostřednictvím systému schváleného Evropskou komisí (ať už jako nástupce štítu na ochranu soukromí nebo jinak), který upravuje výměnu osobních údajů mezi jurisdikcemi,
  • pokud je to pro uzavření nebo plnění naší smlouvy s třetí stranou nutné a přenos údajů je ve smyslu takové smlouvy ve vašem zájmu (např. pokud potřebujeme přenést údaje mimo EHP, abychom dodrželi své závazky dle takové smlouvy v případě, že jste náš klient),
  • pokud je z vaší strany s přenosem údajů vyjádřen souhlas.
 • Abychom zajistili adekvátní míru ochrany vašich osobních údajů, zavedli jsme příslušné postupy práce se třetími stranami, kterým vaše osobní údaje poskytujeme. Díky tomu jsou vaše osobní údaje těmito třetími stranami využívány způsobem odpovídajícím platné legislativě o ochraně osobních údajů.

 1. Zásady používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies?

 • „Cookie“ (nebo podobná technologie, například sledovací pixel) (dále jen „soubor cookie“) je velmi malý textový soubor nebo grafický prvek umístěný do vašeho zařízení, když navštívíte webovou stránku nebo otevřete e-mail, a která zaznamenává vaše chování (například pohyb na webových stránkách). Soubory cookie se používají k vylepšení vašeho využívání různých digitálních kanálů společnosti Hays, například tím, že nám umožňují zobrazovat obsah a možnosti na míru na základě uložených informací o vaší poslední návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu, a dále k reklamním a marketingovým účelům.
 • Používají se na téměř všech digitálních kanálech a pro váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Používáme je bez ohledu na to, zda komunikujete se společností Hays prostřednictvím našich webových stránek, aplikace nebo jiného digitálního kanálu, a bez ohledu na to, zda jste uchazeč, dočasně přidělený pracovník, klient, dodavatel, uživatel webových stránek nebo někdo jiný.
 • Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit, jaké druhy souborů cookie přijímáte, lze to obvykle upravit pomocí nastavení ochrany osobních údajů ve vašem prohlížeči, nebo to můžete udělat velmi snadno pomocí odkazu „Předvolby pro soubory cookie“ nacházejícího se v horní nebo dolní části webu. Upozorňujeme, že pokud ke službám společnosti Hays přistupujete na více zařízeních, může být nutné upravit nastavení prostřednictvím odkazu Předvolby pro soubory cookie na každém z nich.

Jak používáme soubory cookies?

 • Soubory cookies používáme ke dvěma účelům.
  • Personalizace vašeho využívání našich digitálních kanálů a zlepšení jejich funkčnosti, například:
   • zachování přihlášení k účtu po celou dobu návštěvy uživatele,
   • přizpůsobení zobrazovaného obsahu a zvýšení jeho relevance (což se může lišit v závislosti na tom, zda je návštěvník uchazeč, dočasně přidělený pracovník, klient, dodavatel, uživatel webových stránek nebo někdo jiný, a také podle vašich preferencí), což doufáme, že na druhé straně zvýší angažovanost a zlepší užitnou hodnotu našich služeb (a povzbudí vás k návratu),
   • pokud se jedná o uchazeče, pak i k personalizaci marketingového obsahu, který vám zpřístupníme prostřednictvím našich digitálních kanálů (pokud je z vaší strany s tímto marketingem vyjádřen souhlas), což, jak doufáme, zvýší počet žádostí, míru konverze a praktičnost aplikace.
  • Abychom porozuměli tomu, jak komunikujete s našimi webovými stránkami a dalšími digitálními kanály, například sledováním vámi navštívených stránek, interakcí vámi provedených, odkazů, vámi sledovaných a počtu vámi přečtených inzerátů a článků. Díky tomu jsme schopni mít lepší představu o vašem používání našich digitálních kanálů, přizpůsobit to, co vám zobrazujeme a odesíláme a konečně sledovat jakékoli vzorce chování, které se objevují jednotlivě nebo v rámci větších skupin. To nám pomáhá rozvíjet a zlepšovat naše digitální kanály a služby v reakci na to, co naši návštěvníci chtějí a potřebují (a my chápeme, že tato přání a potřeby se liší v závislosti na tom, zda se jedná o uchazeče, dočasně přiděleného pracovníka, klienta, dodavatele, uživatele webu nebo někoho jiného), díky čemuž jsme na druhé straně schopni zvýšit zapojení do našich služeb a zlepšit užitnou hodnotu jejich využívání, a to zvýšením relevance nabízeného obsahu. Jak je popsáno výše v oddílech „ Profilování, algoritmy a automatizované rozhodování“, umožňuje nám také analyzování chování na webu přidělovat kandidátům tzv. vážené skóre přístupnosti s cílem získat přehled o potřebách uchazečů a umožnit společnosti Hays v případě potřeby navázat další kroky; konzultanti pak toto skóre používají jako součást užšího výběru a třídění uchazečů a jako faktor při rozhodování o tom, zda kandidáta oslovit/ukázat mu nějakou pozici, což slouží k doplnění dalších údajů, které má společnost Hays o uchazeči k dispozici.
  • Pokud jste uchazečem, pak také k těmto účelům:
   • usnadňování nabízení pracovních míst, o kterých si myslíme, že by vás mohla zajímat, a to prostřednictvím personalizace pozic, na které jste dostali upozornění,
   • personalizace našich doporučení redakčního obsahu (jako jsou zprávy o vývoji ve vašem odvětví), o kterých si myslíme, že by mohly být zajímavé,
   • obohacování údajů o uchazečích a jejich stávajících profilech, které již v našich systémech máme,
   • analyzování dat získaných sledováním a monitorováním spokojenosti uchazečů a jejich aktivit na účtu s cílem profilovat uchazeče a přidělovat je do talentových skupin na základě jejich atributů a chování (např. předchozí pozice, dovednosti, zkušenosti v oboru, lokalita nebo doba, kdy je uchazeč ochoten pracovat) – jak je popsáno výše v oddílech „Profilování, algoritmy a automatizované rozhodování“, přičemž přiřazování uchazečů do talentových skupin je plně automatizovaný proces a může zahrnovat i použití botů.

Doufáme, že vám to zkrátí čas strávený procházením nekonečného množství stránek a že se do požadovaného zaměstnání dostanete rychleji.

 • Soubory cookies mohou být tohoto druhu:
  • dočasné (neboli relační) soubory cookie: ukládají se ve vašem zařízení pouze během používání prohlížeče, a když prohlížeč zavřete, automaticky se vymažou – umožňují webové stránce rozpoznat a propojit vaše akce během relace prohlížeče a obvykle ukládají anonymní ID relace, což vám umožňuje prohlížet webové stránky, aniž byste se museli přihlašovat na každé stránce zvlášť, neshromažďují ale žádné informace z vašeho zařízení, nebo
  • trvalé soubory cookie: trvalý soubor cookie se uloží do vašeho zařízení mezi relacemi prohlížení a zůstává v něm i po zavření webového prohlížeče. Webové stránky, které tyto trvalé soubory cookie vytvářejí, je při každé další návštěvě příslušného webu znovu načtou. Trvalé soubory cookie používáme pro službu Google Analytics a pro personalizaci (více informací o tom, co může personalizace zahrnovat, naleznete výše a také v oddílech „Profilování, algoritmy a automatizované rozhodování“).
 • Soubory cookies je také možné rozdělit do následujících kategorií:
  • Nezbytné cookies: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro efektivní používání webových stránek, například pokud se hlásíte na pracovní pozici, a proto je nelze vypnout. Bez nich by vám náš web nemohl poskytovat příslušné služby. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít k marketingovým účelům nebo sledování vaší činnosti na internetu.
  • Funkční soubory cookies: Tyto soubory nám umožňují sledovat a zlepšovat výkon našeho webu. Díky nim můžeme například počítat návštěvy webu, identifikovat zdroje provozu na webu a zjistit, které sekce webu jsou nejoblíbenější. Díky těmto souborům si náš web také dokáže zapamatovat možnosti, které si vybíráte (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, kde se nacházíte), a může vám nabídnout lepší funkce. Tyto cookies nám mimo jiné umožňují zasílat vám novinky nebo aktualizace podle služeb, které využíváte. Můžeme je také použít, abychom zjistili, jakou velikost textu nebo druh písma upřednostňujete, nebo k dalšímu přizpůsobení konkrétních sekcí webu. Dále slouží k poskytování služeb dle vašich požadavků, např. ke sledování videa nebo vkládání komentářů na blog. Údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymní.
  • Reklamní soubory cookies: Tyto soubory nám umožňují posílání podrobných pracovních nabídek, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. Jedná se o trvalé cookies (po dobu trvání vaší registrace u nás) a v praxi se jejich využití projevuje tak, že když se na stránku po předchozí návštěvě přihlásíte nebo stránku otevřete, zobrazí se vám podobné nabídky, jako jsou ty, které jste otevřeli minule.

Odkaz „Předvolby pro soubory cookie“ na našich webových stránkách poskytuje seznam souborů cookie, které používáme ve vaší jurisdikci, proč je používáme a o jaké druhy souborů cookie se jedná.

Jak soubory cookie spravovat nebo odmítnout

 • Když naše webové stránky navštívíte poprvé, vyzveme vás k výběru druhů souborů cookie, které chcete dostávat. U některých vás požádáme o předchozí souhlas prostřednictvím odkazu „Předvolby pro soubory cookie“ a bez vašeho souhlasu můžeme nastavit nezbytně nutné soubory cookie. Lze k tomu použít i nastavení ochrany osobních údajů ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme, že odmítnutí všech souborů cookie prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči bude znamenat, že nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Jednotlivé prohlížeče se liší. Všechny potřebné informace o úpravě nastavení souborů cookies ale najdete v nabídce „Nápověda“ svého prohlížeče.
 • Svůj souhlas můžete kdykoli aktualizovat prostřednictvím odkazu „Předvolby pro soubory cookie“. Můžete se také rozhodnout zamítnout soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné k provádění základních funkcí našich webových stránek, a to změnou nastavení svého prohlížeče. Pokud k aktualizaci výběru souborů cookie, použijete odkaz „Předvolby pro soubory cookie“, vezměte prosím na vědomí, že to nevede k odstranění souborů cookie již umístěných ve vašem zařízení. Pokud chcete tyto soubory cookie smazat, je třeba tak učinit pomocí nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči.
 • Pokud se rozhodnete smazat všechny soubory cookie prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči, vymažete také jakýkoli záznam o odhlášení či zamítnutí, který může být uložen v souboru cookie ve vašem zařízení (aby bylo možné provádět odhlášení i nadále), a možná budete muset provést odhlášení či zamítnutí aktivně znovu.

 1. Služby třetích stran
 • V průběhu využívání našich služeb mohou mít uchazeči, dočasně přidělení pracovníci a bývalí zaměstnanci zájem o přístup na webové stránky a služby třetích stran nezávislé na našich (např. platformy pro nabízení pracovních míst), které neprovozuje naše společnost. Takovéto nezávislé stránky a třetí strany nejsou pod naším vlivem a neneseme odpovědnost za jejich obsah nebo jejich příslušné Zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) a ani jsme nekontrolovali a neschválili. Bude třeba řídit se svým vlastním nezávislým úsudkem o tom, zda takové nezávislé stránky používat, včetně toho, zda používat služby nabízené danou třetí stranou.
 • Příležitostně osobní údaje poskytnuté námi jako správcem údajů zpracovávají jiní námi najatí poskytovatelé služeb, například pro tyto účely: (i) provádění jejich vlastního interního vykazování, (ii) předcházením nebo reakcí na hrozby pro bezpečnost nebo integritu svých systémů, (iii) vznášení, uplatňování a obhajoba vlastních právních nároků, (iv) dodržováním zákonných povinností, které se na ně vztahují, (v) používáním osobních údajů v anonymizované nebo agregované podobě ke zlepšení svých vlastních produktů a služeb. Tyto subjekty budou mít obvykle své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které podrobněji stanoví ve vztahu k těmto činnostem zpracování.

 

Příloha 1


Jak nás kontaktovat

Země, kde využíváte služeb společnosti Hays nebo jí poskytujete své služby

Subjekt Hays odpovědný za zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek

Subjekt Hays odpovědný za zpracování osobních údajů uchazečů, dočasně přidělených pracovníků, klientů, dodavatelů a třetích stran, osob, jejichž údaje obdržíme, uživatelů webových stránek, bývalých zaměstnanců a návštěvníků bude záviset na tom, která z níže uvedených společností je protistranou spojenou s příslušným ujednáním.

Jak se s námi můžete spojit:

 • pro získání přístupu k poskytnutým osobním údajům, jejich změnu nebo odvolání svého souhlasu s jejich použitím,
 • pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům,
 • pro odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů (v případech, kdy souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů),

pro jakékoli připomínky nebo návrhy týkající se Zásad ochrany osobních údajů.

Jak se s námi můžete spojit, pokud si přejete aktualizovat své požadavky ohledně marketingu

Česká republika

Hays Czech Republic, s.r.o.

 • Hays Czech Republic, s.r.o.
 • Hays Information Technology s.r.o.

Můžete nám napsat na následující adresu:

Hays Czech Republic, s.r.o.
Olivova 4/2096
110 00  Prague
, jako konkrétního adresáta uveďte „Data Protection Officer and data protection team“.

Případně můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a tým pro ochranu osobních údajů e-mailem na adresecustomerservice@hays.cz.

Lze to provést i aktualizací svého profilu zde.

Můžete nám poslat e-mail i na adresu: customerservice@hays.cz nebo kliknutím na odkaz odhlášení v některém z e-mailů, který od nás dostanete v rámci marketingu.

V případě, že více než jeden z výše uvedených subjektů společnosti Hays společně určí prostředky a účely zpracování osobních údajů výše uvedených druhů fyzických osob, budou tyto subjekty společnosti Hays zpracovávat tyto osobní údaje jako společní správci pro účely bodu 1 čl. 26 GDPR.

Dodržujeme požadavky stanovené v GDPR ve vztahu k navázání vztahů se společnými správci mezi subjekty Hays.

Pokud si přejete uplatnit svá práva vyplývající z GDPR v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů subjekty společnosti Hays působícími na základě společného správce, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených možností komunikace.

 

Příloha 2
Jak kontaktovat místní dozorový úřad

Země, kde využíváte služeb společnosti Hays nebo jí poskytujete své služby

Údaje o vašem místním dozorovém úřadu

Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů

Ke kontaktu můžete využít následující možnosti:

 • Telefon: (+420) 234 665 111
 • Email: posta@uoou.cz
 • Poštovní Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27,

170 00  Praha 7

 • Fax: (+420) 234 665 444

 

Příloha 3
Místně specifické odchylky od našich Zásad ochrany osobních údajů

JURISDIKCE

MÍSTNĚ SPECIFICKÉ PRÁVNÍ POŽADAVKY

Česká republika

Použití osobních údajů Kandidáta, Klienta nebo Dodavatele pro marketingové účely

Jak bylo popsáno výše v Zásadách ochrany osobních údajů, jsme oprávněni vyžadovat zjednodušené potvrzení souhlasu pouze v souvislosti s určitými e-marketingovými sděleními. Pro další typy e-marketingu musíme povinně získat váš výslovný souhlas. V České republice se místo čísla sociálního pojištění používá rodné číslo.

Čísla sociálního zabezpečení

V České republice se jako číslo pro účely sociálního pojištění používá rodné číslo.

Trestní bezúhonnost

Můžeme zpracovat podrobnosti o jakýchkoli odsouzeních za trestné činy, pokud:

(i) je zpracování tohoto údaje nezbytné vzhledem k povaze práce, kterou mate vykonávat, např. můžeme požadovat předložení výpis z rejstříku trestů, pokud pozice, o kterou se ucházíte, zahrnuje nakládání s hotovostí; nebo

(ii) zpracování tohoto osobního údaje je vyžadováno nebo umožněno zákonem.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? - Potenciální Kandidát

Pokud se obrátíte na společnost Hays jako uchazeč o zaměstnání na konkrétní pozici, provedeme výmaz vašeho životopisu, žádosti o zaměstnání a dalších relevantních osobních údajů, které nám v té souvislosti poskytnete bez zbytečného odkladu po ukončení procesu obsazení této konkrétní pozice, jestliže nebude v našem oprávněném zájmu uchovat si váš životopis, žádost o zaměstnání a další relevantní osobních údaje k plnění našich právních povinností, případně v souvislosti s řízeními před správními či jinými orgány. V ostatních případech budeme usilovat o získání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů uvedených v životopise či žádosti o zaměstnání, a to pro případ vašeho možného budoucího uplatnění na jiné pracovní pozice.

Právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů - Potenciální Kandidát

Pokud jste potenciálním kandidátem na obsazení pozice, můžeme shromažďovat vase osobní údaje prostřednictvím sociálních sítí nebo z webových stránek třetích stran, pokud:

(i) způsob a účel sociální sítě / webové stránky, na které jsou takové osobní údaje zveřejňovány, jsou v souladu s našimi účely pro zpracování těchto údajů (například k nabídce volných pracovních míst / navrhování uchazečů o pozici); a

(ii) jste v kontaktu se zástupcem společnosti Hays prostřednictvím e-mailu, sociální sítě či webu, takže můžete rozumně předpokládat, že vás budeme kontaktovat pro výše uvedené účely (nabídka pracovního místa).

Za takových okolností předpokládáme, že jste rádi, že vás můžeme kontaktovat v souvislosti s volnými pracovními místy nebo příležitostmi.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje? - Data dočasně přidělovaných zaměstnanců

Osobní údaje o vás budeme shromažďovat od zdravotnických pracovníků pouze v případě, že je zdravotnický pracovník povinen nám tyto informace sdělit, obvykle v souvislosti s vaší zdravotní způsobilostí vykonávat příslušnou práci.

 

Slovníček pojmů

 • Uchazeči – jednotlivci, s nimiž společnost Hays neměla předchozí kontakt, ale o kterých se důvodně domnívá, že by měli zájem o služby společnosti Hays nebo by z nich mohli mít prospěch, a kteří jsou zvažováni pro jakékoli pozice inzerované nebo propagované společností Hays, včetně trvalých, částečných a dočasných pracovních míst a externích pozic u klientů společnosti Hays (včetně těch jednotlivců, kteří se chtějí stát pracovníky na dobu určitou). Pojem „uchazeč“ také zahrnuje uchazeče o takovéto pozice, stejně jako osoby, které společnosti Hays dodaly obecný životopis pro účely hledání zaměstnání, který se netýká konkrétní pracovní pozice, nebo které se zabývaly službami společnosti Hays nebo jakoukoli pozicí inzerovanou nebo propagovanou společností Hays. Nezávislí dodavatelé, OSVČ a zaměstnanci dodavatelů nebo jiné osoby navržené na pracovní pozice nabízené ze strany klientů Hays v rámci nabídek MSP a jiným způsobem budou v souladu s těmito Zásadami považováni za uchazeče.
 • Klienti – tato kategorie je co do svého významu zjevně jednoznačná. Zahrnuje zákazníky a klienty, kterým společnost Hays poskytuje služby v souladu se svým předmětem podnikání, nebo o nichž se důvodně domnívá, že by mohli mít zájem o její služby. Za určitých okolností poskytuje společnost Hays služby jednotlivým zaměstnancům, kteří pracují pro organizace klientů, jako jsou školení pro pedagogické pracovníky, kteří pracují pro klienty v oblasti vzdělávání. Upozorňujeme, že v tomto smyslu společnost Hays požaduje, aby klienti své zaměstnance seznámili s příslušnými částmi Zásad ochrany osobních údajů (především s kapitolami věnovanými klientům).
 • Výmaz – v současnosti je prakticky nemožné zaručit trvalé a nevratné vymazání elektronických dat. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zaměstnanců jsme kromě toho vysvětlili, že někdy nám mohou zákony a předpisy ukládat nebo mohou naše potřeby v oblasti řízení rizik přímo vyžadovat, abychom si ponechali možnost přístupu k některým položkám osobních údajů. Nadále však platí náš závazek, že jakmile vyprší jmenovitá délka období, po které osobní údaje uchováváme, nebo jakmile od vás dostaneme platnou žádost o jejich výmaz, přijmeme konkrétní provozní a systémová opatření, abychom tyto údaje „vyřadili z používání“. Ačkoli tedy tyto údaje v archivním systému technicky zůstanou, zajistíme, aby k nim nebyl možný přístup prostřednictvím žádného z našich provozních systémů, procesů nebo ze strany zaměstnanců. Pouze za velmi omezených, opravdu mimořádných a pečlivě definovaných okolností bude mít velmi omezený okruh vysoce postavených zaměstnanců možnost osobní údaje obnovit, aby je za těmito oprávněnými účely bylo možné prohlížet. Jakmile bude jasné, že veškerá legislativně stanovená období uchovávání údajů vypršela (pro aktuální potřeby je za takovou dobu považováno sedm let), provedeme další, finální krok, kterým je „konečný výmaz“, po kterém nedokáže osobní údaje obnovit ani zmíněný velmi omezený okruh vysoce postavených zaměstnanců.
 • General Data Protection Regulation (GDPR) – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – legislativní nástroj Evropské unie, jehož cílem je harmonizace evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je účinné od 25. května 2018 a následně je veškeré odkazy na něj nutné vykládat se zahrnutím dalších zdrojů, kterými jsou příslušné národní legislativy.
 • Programy Managed Service Provider (MSP) – řízení výběru externích zaměstnanců (včetně OSVČ, nezávislých dodavatelů a dočasně přidělených pracovníků) zadávané klienty externím poskytovatelům personálních služeb.
 • Další osoby, které může společnost Hays kontaktovat – do této kategorie mohou patřit uchazeči, kontaktní osoby zaměstnanců Hays pro případ nouze a osoby, poskytující reference. Tyto kontakty využijeme pouze za odpovídajících okolností.
 • Služby Recruitment Process Outsourcing (RPO) – kompletní nebo částečný outsourcing náborových postupů při najímání zaměstnanců na plný úvazek.
 • Zaměstnanci – zahrnují stávající a bývalé zaměstnance a stážisty, kteří se přímo podílejí na obchodní činnosti společnosti Hays (nebo kteří přijali nabídku k tomu, aby se na ní podíleli), jakož i některé další pracovníky, kteří se zabývají nebo zabývali poskytováním služeb společnosti Hays (i když nejsou klasifikováni jako zaměstnanci). Pro tyto potřeby zařazujeme do této kategorie také zaměstnance Hays působící v objektech klientů v souladu s podmínkami dohod o RPO nebo MSP. Pod pojem „zaměstnanci“ nespadají osoby najaté společností Hays za účelem provádění činnosti u klientů mimo dohody o RPO/MSP. Na tyto osoby se pohlíží stejným způsobem jako na uchazeče společnosti Hays a vztahují se na ně i tyto Zásady o ochraně osobních údajů. Stejně tak spadají pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů pod definici „dodavatelé“ i nezávislí dodavatelé a konzultanti poskytující služby společnosti Hays.
 • Dodavatelé – jsou partneři, společnosti (včetně živnostníků) a atypičtí pracovníci, jako např. nezávislí dodavatelé nebo OSVČ, kteří společnosti Hays poskytují své služby. Za určitých okolností zadá společnost Hays služby, které svým klientům poskytuje, třetím stranám. Tyto třetí strany budou své služby poskytovat jménem společnosti Hays. V tomto smyslu pohlížíme z pohledu ochrany osobních údajů na dodavatele, kteří jsou nezávislí dodavatelé, OSVČ nebo zaměstnanci dodavatelů, jako na uchazeče. Upozorňujeme, že v tomto smyslu společnost Hays požaduje, aby dodavatelé své zaměstnance seznámili s příslušnými částmi Zásad ochrany osobních údajů (především s kapitolami věnovanými uchazečům).
 • Bývalí zaměstnanci – znamená bývalé zaměstnance, kteří vyjádřili své přání zůstat součástí sítě bývalých zaměstnanců Hays a používat jim vyhrazený portál společnosti Hays.
 • Systémy – telefonní a počítačové systémy, internet a Wi-Fi sítě, software a portály, účty nebo sítě, které vlastní, kontroluje nebo využívá společnost Hays, a které slouží k přenosu, provádění nebo příjmu sdělení nebo k jiným účelům v rámci obchodní činnosti společnosti Hays, včetně softwaru pro portály pro uchazeče a CRM systémů.
 • Dočasný pracovní vztah – znamená náš smluvní vztah s dočasně přidělenými pracovníky, když jsou zaměstnáni nebo najati přímo námi.
 • Dočasně přidělení pracovníci – zahrnuje osoby, které společnost Hays najme nebo jinak zapojí pro účely výkonu dočasné práce pro klienta nebo jinou společnost skupiny Hays. Pokud jste dočasně přidělený pracovník, budeme také nadále zpracovávat vaše osobní údaje jako uchazeče po celou dobu trvání vašeho dočasného pracovního zařazení a poté v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Otázka, zda a do jaké míry se na vás jako dočasně přiděleného pracovníka vztahují Zásady ochrany osobních údajů pro nábor zaměstnanců a Zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců, závisí na požadavcích platné místní legislativy. Další informace týkající se vaší jurisdikce najdete zde.
 • Předpis GDPR platný na území Spojeného království – GDPR ve znění, které je součástí zákonů Spojeného království na základě § 3 zákona o vystoupení Spojeného království z Evropské unie z r. 2018.
 • Návštěvníci – jsou osoby, které navštěvují prostory společnosti Hays, ale nespadají pod její zaměstnance.
 • Uživatelé webových stránek – veškeré osoby, které navštíví některé z webových stránek společnosti Hays nebo použijí některé z jejích mobilních aplikací.