Prohlášení

Prohlaseni

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk vůči zaměstnavateli
Poskytujete svůj souhlas a berete na vědomí, že web hays.cz je otevřený všem svým klientům a bude obsahovat profily o uchazečích, kteří hledají práci. Přísně se zavazujete, že budete s veškerými údaji o uchazečích nakládat jako s důvěrnými a že nebudete využívat databázi profilů kandidátů na hays.cz k jakýmkoliv jiným účelům než pro účely vyhledávání a nalézání kandidátů, kteří budou vybíráni pro specifické pracovní příležitosti. Zavazujete se nesdílet, nekopírovat ani nepředávat třetím osobám jakákoliv údaje o uchazečích, pokud nebudete mít přesvědčivý doklad o tom, že souhlas kandidáta s takovým předáním byl získán. Web společnosti Hays odškodníte a budete jej chránit před jakoukoliv odpovědností (a to v plném rozsahu, v jakém to právní řád umožňuje), která skupině Hays může vzniknout v případě vašeho užití databáze kandidátských profilů na hays.cz nebo jiných údajů o osobách odvozených z tohoto webu pro jakékoliv jiné účely, než pro jaké byly poskytnuty. Zavazujete se dodržovat Podmínky užití tohoto webu a berete na vědomí právo společnosti Hays okamžitě pozastavit nebo zrušit podle vlastního uvážení platnost registrace (aniž by tím společnosti Hays vznikala odpovědnost) v případě, že porušíte tyto podmínky užití. 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk vůči uchazeči 
Jste srozuměn a souhlasíte s tím, že pro účely usnadnění vašeho náboru může společnost Hays podle vlastního uvážení postoupit vaše údaje klientům, a dále vyvěšovat propagační výňatky z vašich údajů na webu hays.cz website [nebo jiných webech skupiny Hays]. Poskytujete svůj souhlas a berete na vědomí, že váš současný zaměstnavatel může mít přístup na web hays.cz nebo jiné weby skupiny Hays a bezvýhradně se zříkáte jakýchkoliv nároků, které můžete uplatňovat vůči společnosti Hays v důsledku jakékoliv újmy, kterou můžete utrpět uvedením informací na těchto webech. Zavazujete se dodržovat Podmínky užití tohoto webu a berete na vědomí právo společnosti Hays okamžitě podle vlastního uvážení pozastavit nebo zrušit platnost vaší registrace (aniž by jí tím vůči vám vznikla odpovědnosti) v případě, že porušíte tyto podmínky užití. Berete na vědomí, že ačkoliv společnost Hays vyvine veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby vám sjednala vhodnou schůzku, neručí za to, zda jakýkoliv zaměstnavatel nebo klient požádá o údaje o uchazeči, pozve jej na pohovor nebo přijme kandidáta do pracovního poměru. Společnost Hays nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje záruky pokud jde o konečné podmínky a dobu trvání schůzky sjednané prostřednictvím tohoto webu. Zříkáte se veškerých nároků vůči společnosti Hays za nesjednání takové schůzky či nároků souvisejících s podmínkami nebo dobou trvání této schůzky.