Blogy

Jednoduše: proces zaměstnávání ukrajinských uprchlíků.

Mnoho jednotlivců z řad uprchlíků z Ukrajiny nyní hledá své první zaměstnání v České republice. Jak tedy mohou firmy postupovat, pokud chtějí ukrajinské občany zaměstnat? Aktuální proces jejich začlenění do pracovního procesu byl českými institucemi maximálně zjednodušen, aby se mohli na trh práce zapojit snadno, bez zdlouhavé administrativy ze strany žadatelů o práci i ze strany zaměstnavatelů. Níže proto shrnujeme ty nejdůležitější praktické informace z úřadu práce a souvisejících vládních institucí ohledně procesu zaměstnávání ukrajinských uprchlíků.
 

Znalost českého jazyka není pro řadu zaměstnavatelů nutným požadavkem

Mnoho zaměstnavatelů již nyní funguje s mezinárodními týmy, často ani nevyžadují k výkonu práce znalost českého jazyka. Řada z nich má v případě zaměstnávání cizinců i svého vlastního překladatele, který ovládá daný jazyk a v případě potřeby je k dispozici pro překlady a tlumočení. Navíc, zaměstnanci z řad cizinců, kteří jsou denně v kontaktu s česky mluvícími kolegy, si obvykle místní jazyk osvojí velmi rychle. Pokud tedy není český jazyk nezbytným požadavkem pro výkon práce a zaměstnanec se dorozumí anglicky či jiným firemním jazykem, je možné domluvit spolupráci, a to na plný i částečný úvazek.
 

Ukrajinské uprchlíky lze zaměstnat na základě udělení dočasné ochrany

Mnoho zaměstnavatelů nevyužívá běžně zaměstnávání cizinců z třetích zemí, jelikož se ve většině případů jedná o velmi zdlouhavý administrativní proces, který může trvat i déle než půl roku. Vzhledem k současné obtížné situaci byl celý tento proces pro občany Ukrajiny, kteří prchají ze své země před válkou, výrazně urychlen. 
 
Senát v polovině března 2022 schválil návrh zákona o opatření v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který byl následně podepsán také prezidentem republiky. 
 
S platností od 22.3.2022 je tedy možné zaměstnávat ukrajinské uprchlíky na základě udělení tzv. „dočasné ochrany“ (od 24.2.2022 do 21.3.2022 bylo vydáváno tzv. speciální vízum, které má stejnou platnost), to obdrží v krajských asistenčních centrech Ministerstva, kam jsou směřováni po příchodu do České republiky. Tuto dočasnou ochranu obdrží prakticky na počkání. Zde také splní zákonnou povinnost zaregistrovat se u cizinecké policie. 
 
Pokud občan Ukrajiny obdržel výše uvedené vízum za účelem dočasné ochrany do svého cestovního pasu, pohlíží se na něj z hlediska zaměstnanosti jako na cizince s povoleným trvalým pobytem v České republice. Může být tedy bez problémů zaměstnán.
 
Pro nástup do zaměstnání je nezbytné, aby cizinci měli zřízený bankovní účet v České republice. Banky se snaží ukrajinským občanům maximálně vyjít vstříc, u některých bank tedy postačí k založení účtu pouze předložení cestovního pasu. Případy, kdy dotyčný cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti nemá, se pak řeší individuálně již při registraci po příchodu do ČR.
 

Zdravotní pojištění hradí automaticky stát

V momentě, kdy občan Ukrajiny získá dočasnou ochranu, je za něj automaticky hrazeno zdravotní pojištění českým státem. Má tak přístup k zdravotní péči v plném rozsahu. Pokud neobdrží potvrzení o pojištění přímo v některém asistenčním centru, musí se pro potvrzení dostavit na některou z poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Po nástupu do zaměstnání pak dodá toto potvrzení svému zaměstnavateli, aby za něj mohlo být správně odváděno zdravotní pojištění. Ode dne nástupu se tedy občan Ukrajiny stává v tomto směru standardním zaměstnancem. Zaměstnavatel má povinnost odvádět za ně povinné pojištění včetně sociálního a zdravotního pojištění a část za zaměstnance sráží přímo ze mzdy.
 
Nejpozději v den nástupu je zaměstnavatel povinen prostřednictvím formuláře ohlásit na příslušném úřadu práce, že daného občana z Ukrajiny zaměstnal. 

Dále je pak povinen si vést evidenci těchto zaměstnanců a v případě ukončení zaměstnání, je nutné odeslat na úřad práce formulář k ukončení zaměstnání dané osoby. Formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a je možné je zaslat i elektronicky.

 

Regulovaná povolání vyžadují nostrifikaci, na výjimkách se pracuje

Větší pozornosti je zapotřebí u tzv. regulovaných povolání, pro jejichž výkon jsou v České republice předepsány konkrétní požadavky, bez jejichž splnění nemůže být nikdo zaměstnán. To se týká například profesí typu lékař, pedagog, právník a podobně. Většinou je u těchto povolání zapotřebí uznat vzdělání a kvalifikaci, tzv. nostrifikaci, kterou provádí příslušná veřejná vysoká škola v České republice či ministerstvo. Nicméně, ani samotná nostrifikace nedává oprávnění k výkonu regulované profese. Uznávání odborných kvalifikací se dále řídí zvláštními právními předpisy a je třeba se obrátit na příslušný regulační orgán.  

Již nyní je ale udělena výjimka pro cizince se statusem dočasné ochrany, kteří mohou být zaměstnáni v oblasti péče o děti v dětských skupinách. Pokud žadatel splňuje stanovené podmínky, může činnost vykonávat po dobu šesti měsíců i na základě čestného prohlášení. Ministerstva ovšem stále pracují na zjednodušení uznávání vzdělání a kvalifikací.

 

Aktuální zákon je platný do 31.3.2023. Je tedy dobré počítat s tímto datem a sledovat, jak bude probíhat prodloužení oprávnění pracovat na území České republiky. Je také možné  uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou po dobu platnosti povolení k pobytu zaměstnance na území České republiky a jeho volného vstupu na trh práce.

 

Použité zdroje: ÚP ČR, MPSV, MVČR

00

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích